Sykehjemslege Stephan Ore deltok på første kull av forbedringsutdanningen for leger. (Foto: Stig Marlon Weston)

Forbedringsutdanning for leger

Er du lege og vil lede kliniske forbedringsprosjekter i helsetjenesten? Helsedirektoratet har en utdanning som vil gi leger kompetanse til å gjennomføre prosjekter som fører til store forbedringer i helsetjenesten.

Målet er at du etter endt utdanning skal kunne lede prosjekter som bidrar til markante og langvarige forbedringer i helsetjenesten, til det beste for pasient og pårørende. Foreleserne er både internasjonale og fra Norge. I løpet av den syv måneder lange utdannelsen skal deltakerne gjennomføre et klinisk forbedringsprosjekt der de jobber. For de tre første kullene telte utdanningen mellom 20 til 30 timer i legers videre- og etterutdanning.

Her kan du lese om tidligere deltakere fra UNN og deres forbedringsprosjekt (2019).

Formålet med utdanningen, er at deltakerne skal kunne:

 • Ta i bruk forbedringskunnskapens fire dimensjoner til å analysere, planlegge og gjennomføre forbedringsarbeid
 • Lede forbedringsarbeid og involvere både medarbeidere, pasienter og pårørende
 • Sette tallfestede og tidfestede mål for forbedringsarbeid
 • Bruke målinger for å vurdere om en endring er en forbedring
 • Systematisk teste ut endringer i liten skala
 • Anvende metoder for å sikre vedvarende forbedring

Egnet forbedringsarbeid

Alle som deltar skal i løpet av utdanningen gjennomføre et klinisk forbedringsarbeid. Dette arbeidet skal være avklart med leder i forkant av utdannelsen. Se studiehåndboken side 8 for en beskrivelse og eksempler på velegnede forbedringsarbeid som deltakerne kan arbeide med under utdanningen. De fleste av spørsmålene i søknaden handler også om det problemet forbedringsarbeidet skal bidra til å løse.

Fjerde kull av Forbedringsutdanning for leger starter våren 2019

Nytt kull starter i mai 2019 med to videokonferanser 14. mai og 13. juni. Deretter blir det én tre dagers samling og to samlinger over to dager, og fem webinarer. 

Datoer for samlinger for fjerde kull:

 • 28.-30. august samling 1
 • 17.-18. oktober samling 2
 • 15.-16. januar 2020 samling 3

Utvidet påmeldingsfrist er 12. april 2019.

Søknadsprosess

Utdanningen passer for leger i klinisk praksis som arbeider med eller vil arbeide med forbedringsarbeid i klinisk praksis, og som ønsker å få mer kunnskap om hvordan de kan gjennomføre slike prosjekter. Det er 20 plasser på utdanningen.

Søknadene blir vurdert etter følgende kriterier

- forbedringsarbeidets egnethet og gjennomførbarhet (herunder om arbeidet tar utgangspunkt i et beskrevet problem og om tidsrammen er realistisk)

- lederforankring av både forbedringsarbeidet og den videre bruk av kompetansen du tilegner deg i utdanningen

- geografisk spredning

Bruk dette søknadsskjemaet (finnes også i høyre marg).

Før du starter å fylle ut søknaden, bør du ha lest igjennom studiehåndboken og fått avklart spørsmålene under. Du må i tillegg ha e-postadressen til leder og eventuell veileder lett tilgjengelig.

Sjekkliste før du søker:

Det er anbefalt å gjennom følgende sjekkliste før fyller inn søknadskjema i linken:

 • Har du et utkast til en beskrivelse av et mulig problem du skal arbeide med i utdanningen og kan nevne noen mulige årsaker til problemet? Se egnede problemstillinger i håndbok for utdanningen på våre nettsider.
 • Har du data eller annen informasjon som beskriver omfanget av problemet? Det er nyttig om du i forbindelse med søknaden kan utdype omfanget av problemet.
 • Har forbedringsarbeidet til formål å forbedre klinisk praksis til det beste for pasienter, brukere og/eller pårørende? Hvorfor.
 • Er problem viktig for leder, ansatte og pasienter/brukere/pårørende? Hvorfor.
 • Hva ønsker du å oppnå med forbedringsarbeidet? Forsøk å formulere det som hvor mye du skal oppnå (tallfestet resultat av forbedringene), innen når (når tror du at du kan nå målsettingen) og for hvem (beskrivelse av målgruppen).
 • Er det realistisk å finne løsninger, implementere dem og se effekten av dem i løpet av utdanningen?
 • Hvordan vet du om en endring er en forbedring i arbeidet ditt? Beskriv hvordan du har tenkt å måle forbedringene, for eksempel ved hjelp av kvantitative, tallfestede indikatorer.
 • Er det lagt til rette for at du kan arbeide sammen med et tverrfaglig forbedringsteam som kan møtes (kort) hver uke/hver 14. dag? Dette kan måtte tilpasses i for eksempel en fastlegekontekst.
 • Er du og din leder villig til å la deg bruke tid hver uke gjennom hele utdanningen til å arbeide med problemet? Erfaringsmessig bruker deltakere på utdanningen 6-9 timer hver uke (pluss samlinger) på å arbeide med eget prosjektarbeid. Det bør som et minimum settes av fire timer pr uke.
 • Finnes det eller er det planlagt konkurrerende endringsinitiativ på samme avdeling/enhet som du ønsker å gjennomføre forbedringsarbeid i? Hvordan vil du sikre at dette ikke tar tid, fokus og energi fra ditt forbedringsarbeid?
 • Hvordan ønsker du, din leder og din virksomhet å bruke den kompetansen du tilegner deg etter at utdanningen og forbedringsarbeidet er ferdig?
 • Kan du få støtte fra en veileder, en lokal ressursperson med erfaring fra å lede og veilede forbedringsarbeid? Hvem er denne personen?

 Det vil ta cirka 20 minutter å fullføre søknaden, og den blir dessverre ikke lagret underveis.

Spørsmål rettes til: Ida Waal Rømuld: Ida.Waal.Romuld@helsedir.no, tlf.nr +47 452 87 959.

 


Kostnad

Utdanningen har en kursavgift på 6400 kroner, og deltaker finansierer selv reise og overnatting. I tillegg kommer utgifter til frivillige felles middager.