DES

11

1. samling: Nasjonalt læringsnettverk for Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis på sengepost

Når:
Hvor: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

1. samling: Nasjonalt læringsnettverk for Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis på sengepost

I samarbeid med Helse Sør-Øst RHF inviterer vi til deltakelse i et nasjonalt læringsnettverk for Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis på sengepost.

LÆRINGSNETTVERKET ER FULLBOOKET

I samarbeid med Helse Sør-Øst RHF inviterer Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7 til deltakelse i et nasjonalt læringsnettverk. Vi forventer stor pågang, og av erfaring må et forbedringsteam være rett sammensatt for å lykkes, derfor må team som ønsker å være med søke om å få delta.

Hvem deltar?

Målgruppen i dette læringsnettverket er leger og sykepleiere som jobber sammen på en sengepost hvor sepsis er en aktuell utfordring og en hyppig hendelse hos den aktuelle pasientgruppen. Det er en fordel at avdelingen/sykehuset har etablert hele eller deler at tiltakspakken Tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

Forventninger til deltagelse

  • Tverrfaglig team (tre til fem personer). Teamet må settes sammen av personell som til daglig jobber sammen og om de samme pasientene, og bør bestå av både lege og sykepleier.  
  • Forankring i ledelsen. For å sikre forankring og støtte i helseforetaket forventes det at enhetsleder/klinikksjef/virksomhetsleder deltar på minst én dag på den første samlingen. Direktør eller annen representant fra foretaksledelsen forventes å delta på siste samling for å sikre at det planlegges for å gjennomføre full spredning av tiltakspakken til relevante enheter i helseforetaket.
  • Veiledning av forbedringsteamene. Lokal programleder eller annen med forbedringskompetanse bør delta på læringsnettverket og veilede teamene i egen virksomhet mellom samlingene.