Forbedringsutdanning for leger starter våren 2020. Illustrasjonsfoto: MostPhoto

Forbedringsutdanning for leger i 2020

Er du lege og vil lede kliniske forbedringsprosjekter i helsetjenesten? Helsedirektoratet har et opplæringsprogram som vil gi leger kompetanse til å gjennomføre forbedringsarbeid i helsetjenesten.

OBS! Ny søknadsfrist er 21. februar 2020.

Målet er at du etter endt utdanning skal kunne lede forbedringsarbeid som bidrar til varige forbedringer i helsetjenesten. Foreleserne er både internasjonale og fra Norge.

I løpet av den ni måneder lange utdannelsen lærer du om viktige prinsipper og nyttige verktøy for å gjennomføre et klinisk forbedringsprosjekt. For de fire første kullene telte utdanningen mellom 20 til 30 timer i legers videre- og etterutdanning.

Les om forbedringsprosjekt og deltakere fra Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Formålet med utdanningen

Deltakerne skal kunne:

 • Ta i bruk forbedringskunnskapens fire dimensjoner til å analysere, planlegge og gjennomføre forbedringsarbeid
 • Bruke metoder for å sikre vedvarende forbedring
 • Lede forbedringsarbeid og involvere både medarbeidere, pasienter og pårørende
 • Ta i bruk forbedringsmodellen som et rammeverk, inkludert:
  • sette tallfestede og tidfestede mål for forbedringsarbeid
  • bruke målinger for å vurdere om en endring er en forbedring
  • systematisk teste ut endringer i liten skala

Eget forbedringsarbeid

Alle som deltar skal i løpet av utdanningen gjennomføre et klinisk forbedringsarbeid der de jobber Valg av team, samt behov for avsatt tid og ressurser, skal være avklart med leder i forkant av utdannelsen. Det er viktig at forbedringsarbeidet er tilpasset utdanning i både omfang og innhold Se studiehåndboken side 8 for en beskrivelse og eksempler på velegnede forbedringsarbeid.

Forbedringsutdanning for leger starter våren 2020

Nytt kull starter i mai 2020 med to videokonferanser 12. mai og 09. juni. Videokonferanser er obligatorisk.

Deretter blir det én tre dagers samling og to samlinger over to dager i løpet høsten, og fem webinarer. 

Tentative datoer for samlinger for femte kull:

 • 25.- 27. august, samling 1
 • 21.- 22. oktober, samling 2
 • 3.- 4. februar 2021, samling 3

Kostnad

Utdanningen har en kursavgift på 6400 kroner. Dette dekker pensum og dagpakker. Deltaker finansierer selv reise og overnatting. I tillegg kommer utgifter til frivillige fellesmiddager.

Søknadsprosess

Utdanningen passer for leger i eller i relasjon til klinisk praksis som arbeider med eller vil arbeide med forbedringsarbeid i klinisk praksis, og som ønsker å få mer kunnskap om hvordan de kan gjennomføre slike prosjekter. Det er 30 plasser på utdanningen.

Søknadene blir vurdert etter følgende kriterier:

 • forbedringsarbeidets egnethet og gjennomførbarhet (herunder om arbeidet tar utgangspunkt i et beskrevet problem og om tidsrammen er realistisk)
 • lederforankring av både forbedringsarbeidet (herunder om det er satt av tid) og planer for den videre bruk av kompetansen du tilegner deg i utdanningen
 • geografisk spredning (det tilstrebes en jevn geografisk fordeling).

Sjekkliste før du søker:

Før du starter å fylle ut søknaden, bør du ha lest igjennom studiehåndboken (i høyre marg eller nederst på mobil) og fått avklart spørsmålene under. Du må i tillegg ha e-postadressen til leder og eventuell veileder lett tilgjengelig.

 • Har du et utkast til en beskrivelse av et problem eller utfordring du kan arbeide med i utdanningen og kan nevne noen mulige årsaker til problemet? Se egnede problemstillinger i studiehåndbok for utdanningen.
 • Har du kvalitativ eller kvantitativ informasjon som beskriver omfanget av problemet? Det er nyttig om du i forbindelse med søknaden kan utdype nåværende omfang.
 • Har forbedringsarbeidet til formål å forbedre klinisk praksis til det beste for pasienter, brukere og/eller pårørende? Hvorfor.
 • Er problem viktig for leder, ansatte og pasienter/brukere/pårørende? Hvorfor.
 • Hva ønsker du å oppnå med forbedringsarbeidet? Forsøk å formulere det som hvor mye du skal oppnå (tallfestet resultat av forbedringene), innen når (når tror du at du kan nå målsettingen) og for hvem (beskrivelse av målgruppen).
 • Er det realistisk å finne løsninger, implementere dem og se effekten av dem i løpet av utdanningen?
 • Hvordan vet du om en endring er en forbedring i arbeidet ditt? Beskriv hvordan du har tenkt å måle forbedringene.
 • Er det lagt til rette for at du kan arbeide sammen med et tverrfaglig forbedringsteam som kan møtes (kort) hver uke/hver 14. dag? Dette kan måtte tilpasses i for eksempel en fastlegekontekst.
 • Er du, og hvis relevant, din leder villig til å la deg bruke tid hver uke gjennom hele utdanningen til å arbeide med problemet? Erfaringsmessig bruker deltakere på utdanningen 6-9 timer hver uke (pluss samlinger) på å arbeide med eget prosjektarbeid. Det bør som et minimum settes av fire timer pr uke.
 • Finnes det eller er det planlagt konkurrerende endringsinitiativ på samme avdeling/enhet som du ønsker å gjennomføre forbedringsarbeid i? Hvordan vil du sikre at dette ikke tar tid, fokus og energi fra ditt forbedringsarbeid?
 • Hvordan ønsker du, din leder og din virksomhet å bruke den kompetansen du tilegner deg etter at utdanningen og forbedringsarbeidet er ferdig?
 • Kan du få støtte fra en veileder, en lokal ressursperson med erfaring fra å lede og veilede forbedringsarbeid?

 Det vil ta cirka 20 minutter å fullføre søknaden.

Her kan du fylle ut søknaden (link).

Forlenget søknadsfrist er 21. februar 2020. 

 

Spørsmål rettes til: Ida Waal Rømuld: Ida.Waal.Romuld@helsedir.no tlf.nr +47 452 87 959.