Forbedringsarbeid er kanskje viktigere nå under Covid-19 enn noen gang. Illustrasjon: Tove Brita Sylte.

Skal vi stoppe med forbedringsarbeid nå?  

Her får du råd til konkrete verktøy som er relevante i arbeidet med Covid-19 og forbedringsarbeid i praksis.

Covid-19-pandemien setter helsetjenesten under press. Behovet for rask omstilling utfordrer vår evne til å tenke annerledes, og hyppige endringer gjør at vi må raskt kunne innføre nye – eller gamle ideer.

Samtidig er dette en anledning til å ta i bruk alt vi kan om å tenke nytt og tilpasse oss ny virkelighet. Kompetanse innen innovasjon og forbedringsarbeid er særlig viktig for å lykkes.  

"Gode ideer fra andre trenger som oftest tilpasninger lokalt." Åse Eikeland, avdelingsleder ved Solvang helsehus, kommunal Covid-19 behandlingsenhet i Oslo.

 Hvordan skape bedre pasientflyt?   

Mange står i en situasjon der man er nødt til å legge om driften, etablere nye pasientforløp eller omdisponere ressurser.  

Prosesskartlegging, eller flytskjema, er et nyttig verktøy for å kartlegge dagens praksis eller/og for å planlegge helt nye arbeidsprosesser. Flytskjema er et kart over handlinger, aktiviteter og beslutningspunkter som er nødvendige for å løse en arbeidsoppgave.  

En slik kartlegging er nyttig da det kan vise flaskehalser, sårbare overganger, kapasitetsutfordringer, avhengigheter eller avvik mellom dagens praksis og det som er anbefalt.

Det er også et verktøy for å beskrive nødvendige ledd og gi en felles forståelse for en prosess.  

Hvordan kan driverdiagram bidra til bedre struktur?   

Når tempoet er høyt, kan det være både overveldende og utfordrende å holde oversikt over alle endringene som må gjennomføres. 

Hvordan får du raskt oversikt over hva som må til for å gjøre smittevernrutiner til en del av ansattes hverdag?  Eller for å innføre ny prosess for mottak av pasienter?

Driverdiagrammet er en måte å fremstille endringene på og gir et tydelig bilde på hva dere mener må til og hvordan ideene henger sammen. Les mer om driverdiagram på nettsiden vår.   

Eksempelet under viser et driverdiagram fra Bedfordshire Community Health Services (BCHS). Les mer om hvordan de har jobbet systematisk for å involvere ansatt i arbeidet med Covid-19.  

Bilde

Hold orden på arbeidet! 

Det kan være vanskelig å strukturere arbeidet, fra du ser et behov for justering til ny fremgangsmåte er på plass. Forbedringsarbeid er en prosess, og denne bør være systematisk om vi skal lykkes.

For eksempel når vi skal endre fra å diagnostisere og behandle pasienter ved fysisk oppmøte, til å ta i bruk digitale plattformer som videokonsultasjon.  

Her kan A3 være et nyttig verktøy. Dette verktøyet hjelper deg med å gå systematisk til verks, få god oversikt over hva utfordringene består av og hvilke muligheter for løsninger dere har. Deretter må en sette seg et mål og systematisk teste ut den beste måten å nå målet på. Les mer om A3 her.     

Hvordan kan testing bidra til å innføre endringer raskere?  

Krisesituasjoner krever at vi raskt prøver ut nye måter å gjøre ting på, og samtidig lærer av hva som fungerer, og ikke fungerer. PDSA-syklusen gir oss et verktøy for å teste, justere og standardisere for eksempel prosedyrer for smittevern.  

Metodens største fortrinn er at vi lærer og kan tilpasse våre ideer underveis, den kan gjøres raskt, og er egnet til å skape engasjement hos alle ansatte.

Det er en metode som kan brukes på både små og store utfordringer som Covid-pandemien stiller oss overfor. 

Hva må til for at man tar verneutstyret på og av på riktig måte hver gang? Ved hyppig testing av ideer, finner vi frem til hvilken løsning som fungerer best.

Les mer om Forbedringsmodellen her og last ned PDSA skjema på nettsidene våre.   

Les mer om hvordan East London NHS Foundation Trust (ELFT) har endret rutiner for innkjøp av  Personal Protective Equipment (PPE).

 Send oss ditt tips

Har du råd til andre om hvordan forbedringsmetodikk har hjulpet dere i arbeidet med Covid-19? Spill det gjerne inn til post@pasientsikkerhetsprogrammet.no