Solvang helsehus er kommunal behandlingsenhet for pasienter med Covid-19. Her foran slusen mellom de ulike sonene (f.v): Lege Stephan Ore, avdelingsleder Åse Eikeland og fagsykepleier Glenda Vinculado Garvida.

Slusevakt sikrer smittevernrutiner

Solvang helsehus i Oslo ble i midten av mars kommunal Covid-19 behandlingsenhet med 117 plasser. På veldig kort tid måtte de ansatte finne nye løsninger for å drifte enheten.

Fagansvarlige har gjennomført omfattende opplæring av samtlige medarbeidere på helsehuset. Temaene for opplæringen har vært basal smittevern, kliniske observasjoner og praktiske øvelser.

-Innføring av sluser og slusevakt er noen av de viktigste tiltakene som vi har gjennomført, og som har gitt oss mulighet til å øve oss på og bli enda bedre i smittevernarbeidet, sier avdelingsleder Åse Eikeland.

Mange spørsmål

Eikeland forteller at det var en del prøving og feiling til å begynne med.

- Utfordringene var mange, og vi var svært forsiktige i starten. Det var usikkerhet og utrygghet blant medarbeiderne. Er det trygt å jobbe her? Blir jeg syk? Skal vi ha åndedrettsvern eller munnbind type 2?

Omstruktureringer og ny drift førte til nye utfordringer og ulik oppfatning av hvordan oppgavene skulle utføres. Det ble derfor behov for å utarbeide nye rutiner, og ha tett oppfølging av medarbeiderne for å sikre god opplæring og felles forståelse.

Kohortavdeling og sluse

I dag har helsehuset sirka 19  pasienter med påvist Covid-19. Disse er fordelt på to avdelinger.

Den ene avdelingen på helsehuset er blitt gjort om til en kohortavdeling der pasienter med påvist smitte samles på en avdeling, for at arbeidet og tjenesten organiseres på en mer smidig måte. Pasientene og personalet får mulighet til å bevege seg fritt og trygt inne i kohorten.

Personalet kan lettere ivareta pasientene og deres behov for pleie og oppfølging i en kohort, samt at de rene sonene gir mulighet til personalet å hvile mellom øktene.

- En av våre leger og fagkonsulent fra Senter for fagutvikling og forskning besøkte intensivavdelingen på Rikshospitalet og gjorde seg kjent med denne typen løsning og muligheter den ga. Vi adopterte løsningen og tilpasset den vår avdeling, sier Eikeland.

Slusen skiller ren og uren sone og gir mulighet til å ivareta basal smittevernsrutine, rutiner ved på- og avkledning av smittevernsutstyr, samt utslusing av utstyr, tøy og avfall fra uren til ren sone.    

En egen slusevakt

Ansatte på kohortavdelingen har gitt konstruktive tilbakemeldinger i form av avvik til avdelingsleder og fagansvarlige, de har kommet med forslag til løsninger og vist at de er veldig tilpasningsdyktige. 

Da det kom frem at slusen ikke var romslig nok, ble det rene utstyret flyttet ut i det rene området utenfor slusen. Videre var det ulike forståelser for hvordan smittevernutstyret skulle tas på og av, og hvordan utstyr og tøy skulle sluses inn og ut i henhold til riktige smittevernprinsipper.

En slusevakt ble løsningen. Slusevakten står ved inngangen i slusen når personalet skal inn og ut av kohorten. Hovedoppgaven er å se til at  av- og påkledning blir utført riktig.

 

Slusevakt Solvang helsehus.jpg
Smittevernutstyr på plass. T.h. fagsykepleier Glenda Vinculado Garvida og to studenter.

 

Ordningen har fungert så bra at den er videreført fra dagvakter til kveldsvakter, og de vil også se hvordan det fungerer på nattevakt.

- Vårt ønske var i utgangspunktet å bli enda bedre på riktig bruk av smittevernsutstyr og ivaretagelse av basale smittevernsprinsipper, men også å finne ut hvilken effekt slusevakten har. Vi har nå begynt å telle antall korrekte passeringer gjennom slusen. De daglige målingene vi foretar vil vise hvor godt ordningen fungerer, sier hun.

Kompetanse skaper trygghet

Fagsykepleierne har gjort en stor innsats med gjennomføring av opplæring og generelt kvalitetsarbeid de siste månedene. De nye rutinene er utarbeidet, det er gjennomført e-læringskurs i smittevern,  undervisning i basal smittevern, systematiske kliniske observasjoner (ABCDE, NEWS) og sikker kommunikasjon (ISBAR).

- Kunnskap og kompetanse skaper trygge medarbeidere, øker kvaliteten og pasientsikkerheten. Våre ansatte har vært veldig fleksible og lærevillige i en krevende periode med store omstillinger, nye rutiner og arbeidsmetoder. En stor takk til dem! Vi er også takknemlige for at Sykehjemetaten hele tiden har tiden fulgt opp og bistått oss i arbeidet, avslutter Åse Eikeland.

Kunnskapsdeling både lokalt og sentralt

Avdelingsleder har brukt internsystemet Workplace for å informere medarbeidere om nye rutiner og endringer for øvrig.

Rutiner som er laget lokalt, men også sentralt, legges i EQS, felles kvalitetssystem for Oslo kommune. Ved å legge rutiner i fellessystemet kan andre virksomheter i Oslo kommune dra nytte av erfaringer og det gode forbedringsarbeidet som er gjort ved Solvang helsehus.