(Foto: Guro Skjelderup)

Teach Back-metode kan hindre reinnleggelser

«Jeg ønsker å være sikker på at jeg har vært tydelig. Kan du med egne ord gjenfortelle det jeg har fortalt deg nå?». Teach back-teknikken forhindrer farlige misforståelser og styrker pasientenes mulighet til å medvirke i egen behandling.

For mange pasienter er møtet med helsevesenet preget av usikkerhet og følelse av avmakt. Selv helsepersonell kan bli satt ut av plutselig sykdomsopplevelse og en ny pasientrolle. I tillegg til sykdomsmestring og behandling må pasientene ta in mengder med ny og viktig informasjon, gjerne formulert med uvant terminologi. Selv om mye oppfattes der og da, kan det være vanskelig å huske alt i etterkant (1).

Glemmer eller husker feil

Flere studier viser at pasienter glemmer så mye som mellom 40 og 80 prosent av informasjonen de får fra helsepersonell. Nesten halvparten av det de husker er feil, og mange har også problemer med å forstå informasjonen de får (2). Forskning viser at helsepersonell ofte glemmer å sjekke pasientenes forståelse i diskusjoner om avgjørelser (3).

En barnelege forteller om følgende opplevelse på nettstedet til Agency for Healthcare Research and Quality :

- «I en samtale med en mor til et barn avsluttet jeg med å si «så, kan du fortelle meg hva du skal gjøre når du kommer hjem?» Moren bare så på meg, uten å svare. Hun kunne ikke gjengi instruksjonene jeg akkurat hadde gitt henne. Det mest utrolige med denne aha-opplevelsen var at jeg ikke hadde noen anelse om at hun ikke forstod før jeg ba henne gjenfortelle. Jeg var så opptatt av å gi informasjonen at jeg ikke skjønte at den ikke ble mottatt.»

Vil bli involvert

Flertallet av pasienter ønsker å bli informert om egen tilstand og behandling, og de ønsker å involveres i beslutninger som angår dem selv (4). Aktiv deltakelse kan bidra til å øke livskvalitet, selvtillit, ansvar for egen helse og hvor fornøyd de er med behandlingen.

Forskning viser at pasienter vegrer seg for å spørre om ting de lurer på, med mindre helsepersonellet aktivt spør om dette. Mange opplever at det ikke er anledning til å stille spørsmål (5). Konsekvensen kan bli at viktig behandling ikke følges opp slik den bør, noen ganger med svært alvorlige konsekvenser.

Teach Back bedrer forståelse og tilfredshet

Teach Back går ut på at behandleren, etter først å ha gitt viktig informasjon, ber pasienten om å gjenfortelle det de må vite eller gjøre for å ivareta egen helse. Svaret gir helsepersonellet et innblikk i hvor mye pasienten har forstått, og muligheten til å gjenta eller presisere. Metoden kan benyttes av alle som har pasientkontakt og kan bidra til mer tilfredse pasienter og bedre behandlingsutfall.

Teach Back er ikke en test av pasienten, men en måte for behandler å sikre at han eller hun har klart å være tydelig i sin kommunikasjon. Ved å innta en ydmyk holdning kan behandler skape en tillitsfull situasjon som inviterer til åpen diskusjon og spørsmål fra pasienten.

Peter et.al. gir følgende eksempler på spørsmålsformuleringer: «for å vite at jeg har klart å vise deg hvordan du skal ta insulinen, kan du vise meg hvordan du vil gjøre dette når du kommer hjem? «eller «jeg vil forsikre meg om at jeg har forklart alt tydelig. Hvis du skulle forklare dette til naboen din, hva ville du fortalt han om det vi har snakket om i dag?» (6)

Dokumenterte resultater

Forskning viser at alle pasienter, uavhengig av helsekompetanse, foretrekker metoden for å bekrefte forståelse. En studie fant for eksempel at metoden gav bedre glykemisk kontroll hos pasienter med diabetes, også hos pasienter med høy helsekompetanse (7).

En annen studie av kunne dokumentere at metoden gav en vedvarende reduksjon i antall reinnleggelser hos hjertesviktpasienter (8). Undersøkelser viser at Teach back gir mer effektive utskrivninger og dermed tryggere overganger mellom sykehus og hjem. Pasienter som tydelig forstår hvordan de skal ta medisiner og avtale oppfølgingstimer har 30 prosent mindre sannsynlighet for å bli re-innlagt eller for å besøke akuttavdeling, enn pasienter som ikke får eller oppfatter denne informasjonen (9).

Gode erfaringer

Helse Fonna HF er blant dem som har tatt Teach Back i bruk ved utskrivninger. Da de testet metoden i et pilotprosjekt erfarte de at mengden informasjon, og hvordan den ble gitt, påvirket hvor mye pasientene oppfattet.

Hans Williksen Haug, funksjonsleder medisinsk gastroenterologisk og nefrologisk avdeling, forteller at behandlerne har blitt mer bevisste en tidligere på å spisse budskapet og sikre forståelse ved hjelp av Teach Back. Williksen erfarer at metoden styrker brukermedvirkningen ved å engasjere pasienten i samtalen, og at den har en positiv effekt på hvor mye av informasjonen pasientene klarer å få med seg.

Tar ikke mer tid, men krever opplæring og trening

Metoden høres enkel ut, men krever både opplæring og trening for at den skal fungere godt. I starten kan det kjennes både uvant og krevende å legge om måten man kommuniserer på.

Jan-Tore Gravdal, kvalitetsrådgiver i Helse Møre og Romsdal, forteller at enkelte syntes det tok lang tid eller at det kjentes kunstig da de introduserte Teach Back i medisinsk klinikk. Behovet for opplæring og trening var betydelig. Likevel var det mange som tok metoden til seg og opplevde at den hadde stor nytteverdi ved at misforståelser ble avdekket umiddelbart.

En nyere studie viser at visitter som inkluderte tilbake-læring fra pasienten ikke tar lengre tid enn visitter der man ikke benyttet metoden (10). Andre har funnet at metoden er lett å ta i bruk i daglige interaksjoner, uten ekstra kostnader (11).

 

Kom i gang med Teach Back:

http://www.ihi.org/resources/Pages/Tools/AlwaysUseTeachBack!.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=O0h0-CZaCJk&feature=youtu.be

Referanser:

1. https://sykepleien.no/sites/default/files/documents/forsknings/117355.pdf

3. Braddock et al, Informed decision making in outpatient practice; 1999

4. Riva et al, patient participation in discharge planning.s; 2014

5. patientsikkertsygehus.dk 2015

6. Peter, et al; Reducing Readmissions Using Teach-Back:2015

7. Schillinger; Closing the Loop,2003

8. Pistoria et al; Using Teach Back to Reduce Readmission Rates in Hospitalized Heart Failure Patients; 2012

9. Peter, et al; Reducing Readmissions Using Teach-Back: 2015

10. Schillinger et al; Closing the Loop; 2003

11. Peter, et al; Reducing Readmissions Using Teach-Back: 2015