Her er Rikshospitalets visittstol med klistremerke på en egenkjøpt klappstol. (Foto: Kirurgisk avdeling, Rikshospitalet)

Klistremerker til visittstoler

Mange ønsker seg visittstoler. Vi har nå laget klistremerker, så du kan gjøre klappstoler om til visittstoler.

Visittstolen er et verktøy for å bedre kommunikasjon med pasientene. Stolen gjør at helsepersonell setter seg i øyehøyde, når de skal snakke med pasientene. Dessverre er pasientsikkerhetsprogrammets lager av stoler for lengst tømt. Nå må de regionale helseforetakene be Sykehusinnkjøp HF sette i gang produksjon av visittstoler, slik at foretakene etter hvert kan bestille direkte derfra.

I mellomtiden har vi laget et klistremerke som markerer hensikten med stolen. Disse kan festes på klappstoler som foretakene selv kjøper inn. 

Startet på Bærum sykehus

Ideen om visittstolen ble unnfanget på Bærum sykehus og det var brukerutvalget ved Vestre Viken HF som videreutviklet ideen. Deres poeng var at visitten ikke tar lenger tid om legen står eller sitter, samtidig som de var opptatt av om legen setter seg har det svært stor betydning for pasientene.

Forskning viser at god kommunikasjon mellom helsearbeider og pasient/bruker og pårørende er sentralt i en god og sikker behandling. Dette, kombinert med at opplevelsen av kommunikasjon med pleiepersonell viser liten utvikling i perioden 2011-2016 ( PasOpp) var et viktig argument i pasientsikkerhetsprogrammets vurdering om å produsere visittstolen. Reell brukermedvirkning var et annet tungtveiende argument bak beslutningen.

Positivt for pasientene

Programmet bisto Vestre Viken HF Bærum sykehus i den nasjonale piloteringen av stolen. Foretaket brukte egne skjemaer for å sjekke hvor ofte legene brukte stolen og hva pasientene synes. Medisinsk obs-post var første seksjon ut til å ta stolen i bruk, og målingene viste at stolen ble brukt både av leger og sykepleiere - og at pasientene opplevde det som positivt at helsepersonell satt seg ned og snakket med dem.

Last ned klistremerke

Spørsmål om klistremerker

Send e-post til post@pasientsikkerhetsprogrammet.no