Ann-Kristin Grindvik Nilsen

- Gleden til ansatte når de når målene vi har satt oss, er til en stor inspirasjonskilde, og flere virksomheter i kommunen har kommet for å lære av oss, sier Ann-Kristin Grindvik Nilsen, virksomhetsleder ved Åse Sykehjem, som blant annet har vunnet Ålesund kommunes innovasjonspris for arbeidet med pasientsikkerhet.

Stilling: Virksomhetsleder ved Åse sykehjem i Ålesund kommune

Utdanningsbakgrunn: Utdannet sykepleier ved Ullevål i 1999, videreutdanning i relasjonsledelse, tjenestedesign og helseledelse.

 - Hva inspirerer deg og hvorfor engasjerer du deg i arbeid med pasientsikkerhet?

- I løpet av seks år har sykehjemmet jeg jobber ved flyttet to ganger og har endret tjeneste fra langtidsplasser til korttids- og avklaringsplasser. Vi har ledet personalet gjennom mange endringer og jobbet for å skape en forbedringskultur. Når endringer oppleves som bra for arbeidsmiljø og bra for pasienten er motivasjonen til å fortsette forbedringsarbeidet tilstede.

Ved endring av tjenestene så vi også behovet for å strukturere arbeidsoppgavene våre mer og tavlemøter fra pasientsikkerhetsprogrammet ble nevnt og slik var vi i gang! Vi har tatt i bruk mange av innsatsområdene samtidig, og det har gått veldig bra. Gleden til ansatte når de når målene vi har satt oss, er til en stor inspirasjonskilde, og flere virksomheter i kommunen har kommet for å lære av oss. For vårt langsiktige forbedringsarbeid og erfaringsdeling, vant vi kommunens innovasjonspris for 2017. Nå har vi også fått med tavlene og pasientsikkerhet som en del av undervisningen vi holder for 2.års sykepleiestudenter ved NTNU Ålesund.

- Har du opplevd en pasientskade eller nesten-skade som har formet ditt syn på lederens ansvar og rolle? 

- Jeg opplever at oppfølgingen av uønskede hendelser er for lite dokumentert, og at vi dokumenterer for lite hva vi gjør for å hindre skade. Vi er flinke til å skrive hva vi har gjort og målt, men ikke så mye hvilke vurderinger vi gjør og ikke minst at vi må evaluerer de tiltak vi har iverksatt.

Et eksempel er at fokus på forebygging av underernæring har vært høyt i vår kommune. Alle pasienter skal risikovurderes og sjekklister er utarbeidet. Vi dokumenterer hva vi gjør og måler vekt, men vi er for lite flinke til å iverksette individuelle tiltak og evaluere virkningene av disse i pasientjournalen.

Vi må stoppe opp og ta mer tak i det vi observerer og vurderer. Ledere må derfor ta mer ansvar for gode rutiner i journalføringen, etterspørre kvalitet på dokumentasjonen og i større grad gjennomføre internkontroll i journalføringen.

- Hvordan kan du i din posisjon påvirke pasientsikkerheten direkte?

- Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring pålegger alle ledere å jobbe med kvalitetsforbedringer. Som journalansvarlig har jeg jevnlige kontroller i journal for å se at pasientene blir risikovurdert på flere områder og at disse blir satt opp jevnlig til evaluering. Vi tar opp gode og dårlige eksempel til læring. Dette er med på å skape en pasientsikkerhetskultur.

Som virksomhetsleder er jeg også i posisjon til å fremsnakke våre resultater for rådmannens stab og politikere. Jeg blir ofte spurt om å dele verktøyene vi har brukt, da er det lett å vise til pasietsikkerhetsprogrammet.no. I 2018 skal alle virksomheter inne helse gjennomføre flere av innsatsområdene.

- Har du gjennomført et av pasientsikkerhetsprogrammets ledelsestiltak? 

- Jeg har gjennomført «I pasientens fotspor» der jeg fulgte en pasient og pårørende fra han kom til sykehjemmet fra sykehuset. Vi fikk gode innspill på hvilken informasjon de hadde behov for og utarbeidet en ny velkomstbrosjyre. 

Videre har jeg gjennomført «Karlegging av unødvendig ressursbruk» i forbindelse med "ny pasientflyt" i kommunen. Vi brukte skjema fra pasientsikkerhetsprogrammet og kartla uhensiktsmessig ressursbruk av senger på en korttidsavdeling. Tildelingsrutiner gjennom PLO-meldinger til sykehuset ble endret. Alle ved ledelsen hos oss deltar også i grunnkurset i forbedringsarbeid, og nå har vi også invitert nyansatt kommunalsjef til "Pasientsikkerhetsvisitt".

- Hva er dine beste råd til andre ledere i arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet?

  • Gjør deg kjent med de ulike innsatsområdene, kjenn din virksomhet og velg det området som vil engasjere mest.
  • Du må bestemme deg for å være motivert og engasjere de ansatte gjennom å gi de tilbakemeldinger og etterspørre resultater. Delta rundt forbedringstavlene, bli med på å skape en forbedringskultur.
  • Ha det gøy underveis og del erfaringer med andre virksomheter slik at de får lyst til å delta de også.
  • Ha fokus på forbedringsarbeidet og ikke hva tiltakene koster.
  • Finn de gode brukerhistoriene hvor det endte bra. Hold ut, enden er god!