Birgitte Skauen Kopperud

- Jeg anbefaler alle ledere til å bli kjent med verktøyene i pasientsikkerhetsprogrammet. Det er morsomt å se at det nytter. Systematisk forbedringsarbeid gir resultater!

Stilling: Etatssjef – etat Omsorgssentre Fredrikstad kommune.

Utdanningsbakgrunn: Sykepleie, bedriftsøkonomi, coaching og prosjektledelse.

 

- Hva inspirerer deg og hvorfor engasjerer du deg i arbeid med pasientsikkerhet?

- Jeg er opptatt av at de pasienter som mottar tjenester fra oss skal få best mulig og rett tilpassede tjenester uavhengig av hvor de bor eller oppholder seg. Det inspirerer meg når alle ansatte i våre tjenester drar i sammen retning og finner gode og hensiktsmessige løsninger for å få dette til. At vi har felles forståelse av pasientsikkerhet og motivasjon for å gjøre en god jobbe for brukerne av tjenestene, er viktig i mitt arbeid som etatssjef.

- Har du opplevd en pasientskade eller nesten-skade som har formet ditt syn på lederens ansvar og rolle?

- Jeg har vært leder i enheter hvor det har vært både nesten-skader men også alvorlige pasientskader. Dette er krevende erfaringer både for pasienten, pårørende, ansatte og ledere. Min erfaring er at slike hendelser oftest kan relateres til svikt i systemet. Vi jobber mange mennesker innenfor våre tjenester, faste ansatte, vikarer studenter og elever. For å minimere risikoen for skader er vi avhengig av gode og hensiktsmessige systemer.

Min jobb er å sørge for at vi løser vårt samfunnsoppdrag. Ett av oppdragene er å følge opp forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten, som kom i 2017. Forskriften stiller blant annet krav til ledelsen om å ha systematisk styring. Pasientsikkerhetsarbeidet er nødvendig for å innfri deler av denne forskriften.

- Hvordan kan du i din posisjon påvirke pasientsikkerheten direkte?

- At tiltak og system er forankret i ledelsen er vesentlig til å få til varig endring og forbedring. Det er viktig at de gode ideene og løsningen ikke er avhengig av enkelt ansatte. Min jobb som leder er å motivere ledere og ansatte til å forstå viktigheten av gode systemer og forbedringsarbeid.

- Har du gjennomført et av pasientsikkerhetsprogrammets ledelsestiltak?

  • Alle etatens seks virksomheter, ti sykehjem og 27 avdelinger, har deltatt i læringsnettverk om pasientsikkerhet. Lederne har på den måten fått god forståelse for hva pasientsikkerhet er. 
  • Alle avdelinger har tatt i bruk risikotavler og oppgavetavler. Dette er verktøy for systematisk å kunne følge opp kvaliteten. Arbeidet har vært ledelsesforankret i etaten, blant annet med tanke på utvikling av felles maler for tavlene. 
  • Fra 2019 skal alle virksomhetsledere gjennomføre pasientsikkerhetsvisitter i sin virksomhet.
  • Det planlegges å gjennomføre "i pasientens fotspor" i 2018/2019.
  • Etaten har ansatt en prosjektleder for oppfølging av pasientsikkerhetsarbeidet. Prosjektleder jobber også med pilotering av forbedringstavler. 

- Hva er dine beste råd til andre ledere i arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet?

- Jeg anbefaler alle ledere til å bli kjent med verktøyene i pasientsikkerhetsprogrammet. Dette har gitt meg som leder god hjelp til å løse deler av samfunnsoppdraget. Lytt til erfaringer andre har gjort seg, stjel de gode ideene. Det er morsomt å se at det nytter. Systematisk forbedringsarbeid gir resultater!