Charlotta Lindqvist

- At leder sammen med fagutviklingssykepleier er tilstede i arbeidet i avdelingen og er pådrivere i oppstartsfasen er viktig for at vi skal lykkes, sier Charlotta Lindqvist, avdelingsleder ved Rolvsrudhjemmet i Lørenskog kommune.

Navn: Charlotta Lindqvist
Stilling: Avdelingsleder for avdeling B, Rolvsrudhjemmet, Lørenskog kommune.
Utdanningsbakgrunn: 3 årig høyskoleutdanning 120 poeng sykepleier, 1 år med personalledelse og arbeidsrett 30 poeng HIAK, + 1 år økonomi styring 10 poeng.

Hva inspirerer deg og hvorfor engasjerer du deg i arbeid med pasientsikkerhet?

Det som inspirerer meg som leder er når vi får i gang ting sammen.

  • Vi har fått i gang en god elektronisk metode der vi har tavlemøter tre ganger i uken. I tavlemøtene følger vi disse risikoområdene: kartlegging av legemiddelsamstemming, fallrisiko, ernæring, urinvesinfeksjon, trykksår og bosituasjon. 
  • Vi har pasienten i fokus hele tiden, og spør pasienten hva som er viktig for dem.
  • Vi har gode tverrfaglige fagdiskusjoner rundt pasientene.

Viktigst av alt, er at avdelingen har fått til god dokumentasjon og har oppdaterte tiltaksplaner til enhver tid. Jeg som leder kartlegger dokumentasjon på fire pasienter hver måned og legger frem resultatene på personalmøte.

Hvordan kan du i din posisjon påvirke pasientsikkerheten direkte?

Jeg informerer om hvor viktig tverrfaglig samarbeid, god kommunikasjon, samhandling, risikovurderinger, pasientforløp og pasientflyt er for å sikre pasientsikkerheten. Vi bruker tavlemøter for å redusere antallet uønskede hendelser, og bygger gode strukturer for pasientsikkerhet. Som leder sikrer jeg at vi får inn og følger opp dette som en fast rutine.

At leder sammen med fagutviklingssykepleier er tilstede i arbeidet i avdelingen og er pådrivere i oppstartsfasen er også svært viktig for at vi skal lykkes.

Hva er dine beste råd til andre ledere i arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet?

Ledelse av pasientsikkerhet handler om å bygge en kultur, sikre kompetanse og utvikle systemer som understøtter en helse- og omsorgstjeneste der kvaliteten på våre tjenester gjenspeiler seg i alt vi gjør. Det er viktig med informasjon og involvering av alle ansatte, rolleavklaring, og å være pådriver for gode og oppdaterte rutiner.

Lederne må synliggjøre at pasientsikkerhets og kvalitet er viktig i alle ledd. Når man som leder går foran som et godt eksempel, ved å sette pasientsikkerhet øverst på dagsorden, smitter det over på hele avdelingen.