Eivind Hansen

- Det er om å gjøre å ikke gi opp. Vi kan alltid bli bedre, sier administrerende direktør ved Haukeland Universitetssjukehus. Hans beste råd til andre ledere er å sette fokus på den nye forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten.

Stilling: Administrerende direktør, Haukeland Universitetssjukehus 

- Hva inspirerer deg og hvorfor engasjerer du deg i arbeid med pasientsikkerhet?

- Det er inspirerende med alle de gode tilbakemeldingene fra pasientene. Det er mange som er fornøyde og som opplever at de får den hjelpen de trenger. Det er og inspirerende å erfare at vi med våre kompetente medarbeidere stadig kan forbedre tjenesten. Gjennom riktig fokus reduserer vi faren for skade på pasientene. Med relativt enkle tiltak innen smittevern, bruk av sjekklister og fokus på avviksmeldinger kan vi gjøre en forskjell. 

 - Har du opplevd en pasientskade eller nesten-skade som har formet ditt syn på lederens ansvar og rolle? 

- På Haukeland Universitetssjukehus har vi gjennomlevd en svært tragisk pasientskadesak det siste halvåret. Den viser at det kan ha svært alvorlig konsekvens å gjøre en feil. Mange blir berørt og det krever tett oppfølging av pasient, pårørende, medarbeidere og offentlighet. Lederne står helt sentralt i å ta ansvar i oppfølgingen når en slik krise inntreffer. Det er lederskap å stå frem og ta ansvar, møte de involverte og sørge for at alle involverte blir tatt så godt som mulig  vare på. Det er også lederskapets ansvar å sørge for en grundig gjennomgang av hendelsen, legge til rette for tilsyn m.v. og sikre at hendelsen brukes til læring på tvers av organisasjonen. Når en alvorlig hendelse skjer er det et lederansvar å redusere sannsynligheten for at det skal skje igjen.

- Hvordan kan du i din posisjon påvirke pasientsikkerheten direkte?

-  Jeg kan sette fokus på pasientsikkerhet i mitt lederskap. Jeg kan løfte frem de som oppnår gode resultat og gjennomfører forbedringstiltak. Jeg kan skape forventninger i organisasjonen gjennom de mål og fokusområder som settes. Jeg kan gå foran med et godt eksempel når det gjelder fokus på forbedring og pasientsikkerhet.

- Har du gjennomført et av pasientsikkerhetsprogrammets ledelsestiltak?

- Vi har systematisk fulgt opp pasientsikkerhetsprogrammets ulike tiltakspakker. Vi har sendt medarbeidere på kurs og lederutvikling i regi av programmet og følger dette opp internt. Vi setter nå i gang med pasientsikkerhetsvisitter der administrerende direktør kommer rundt i sykehuset for å sikre en god dialog om dette viktige temaet.

- Hva er dine beste råd til andre ledere i arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet?

- Sett fokus på den nye forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Den er godt formulert og gir oss en systematisk tilnærming. I Helse Bergen har vi bygd den nye strategiplanen rundt forskriften og dermed fått en tydelig ramme av forbedring. Videre er det viktig å sette fokus og etterspørre resultater på dette området i alle sammenhenger. Jeg er opptatt av å løfte frem de som får det til og har gitt plass til mange gode historier fra klinikker og enheter inn i de store ledermøtene vi har på Haukeland. Her er det om å gjøre å ikke gi opp. Vi kan alltid bli bedre!