Lisbeth Sommervoll

- Som leder kan jeg sørge for at det etableres strukturer som understøtter de prosesser og den atferd som er ønskelig. Vi vet hva som understøtter implementering av kunnskap, og det er for eksempel huskelister i form av sjekklister eller tavler, sier viseadministrerende direktør ved OUS.

Stilling: Viseadministrerende direktør, Fag, pasientsikkerhet og samhandling, Oslo universitetssykehus

Lisbeth Sommervold har siden dette intervjuet blitt administrerende direktør i Vestre Viken HF. 

Utdanningsbakgrunn: Lege, indremedisin og kardiologi, nasjonalt topplederprogram, mastergrad i ledelse fra BI (spesialisering i anvendt organisasjonspsykologi)

- Hva inspirerer deg og hvorfor engasjerer du deg i arbeid med pasientsikkerhet? 

- Det som inspirerer meg er å jobbe sammen med mennesker, og se hvor mye vi kan få til. Det finnes så utrolig mange flotte og engasjerte mennesker i helsetjenesten. Det blir ikke alltid som vi ønsker, og det har som regel å gjøre med systematikk og planmessighet. 

Pasientenes sikkerhet er mitt fremste anliggende, og det har det vært hele yrkeslivet.

Jeg mener at jeg får anvendt min kunnskap og legefaglige bakgrunn til det beste for enda flere pasienter ved å ta et lederansvar. På den måten kan jeg bidra til å skape forutsetninger for sikre arbeidsprosesser og god daglig styring. Systematisk tilnærming, målinger og åpenhet gjør det mulig å vite om vi leverer trygge og gode tjenester.

- Har du opplevd en pasientskade eller nesten-skade som har formet ditt syn på lederens ansvar og rolle? 

- Jeg kan ikke si at det er en enkelt hendelse som har formet mitt syn på lederskap og ansvar.

Det er mer min samlede erfaring gjennom et langt yrkesliv. Som ung lege får du umiddelbart et stort ansvar. Leger står mange ganger alene i krevende situasjoner. Heldigvis er det nå en annen holdning til legers behov for opplæring og veiledning, og jeg imøteser med forventning den nye LiS-utdanningen. Den adresserer også andre ferdigheter enn de rent faglige, som kommunikasjon og forbedringsmetodikk.

Jeg har sett hvordan yrkesgrupper ikke jobber sammen, og hvilken risiko det medfører. Jeg har sett hvordan vi baserer oss på individuelle prestasjoner, og ikke har utarbeidet gode systemer. Og at vi har hatt, og til dels fortsatt har, en kultur der det er tillatt å ikke følge rutiner og prosedyrer. Vi er ikke nøye nok med dokumentasjon, og viktig informasjon glipper. I årenes løp har jeg sett svært mange skader og nesten-skader, og uten unntak finner man svakheter i systemene når man går gjennom hendelsesforløpet. Her har lederne ansvaret for at det finnes rutiner, systemer og prosedyrer, og for at de følges og evalueres. 

- Hvordan kan du i din posisjon påvirke pasientsikkerheten direkte? 

- Jeg kan som leder sørge for at det etableres strukturer som understøtter de prosesser og den atferd som er ønskelig. Vi vet hva som understøtter implementering av kunnskap, og det er for eksempel huskelister i form av sjekklister eller tavler. Eller elektroniske beslutningsverktøy.

Som leder kan jeg sørge for at mine medarbeidere får muligheten til å opparbeide kompetanse både faglig og organisatorisk. Jeg kan aktivt sjekke ut deres kunnskaper, ved å ha systematisert opplæring. Jeg kan også etterspørre de prosessene jeg ønsker skal etableres (prosessmål), og jeg kan etterspørre resultater (resultatmål).

- Har du gjennomført et av pasientsikkerhetsprogrammets ledelsestiltak?

- Ja, vi har pasienthendelser oppe i hvert ledermøte. Det er gjennomført over 60 pasientsikkerhetsvisitter, og det er planer om opptrapping av denne aktiviteten. 

- Hva er dine beste råd til andre ledere i arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet?

  • Vær alltid tydelig på at dette handler om kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen, ikke økonomi.
  • Formuler noen få, tydelige mål.
  • Gjenta målene til du er sikker på at de er innarbeidet som en del av den daglige rutinen. Ikke flytt oppmerksomheten til noe annet.
  • Legg til rette for at målene kan oppnås ved å etablere strukturer og møteplasser. Eksempler er tavlemøter for daglig styring, slik at du kan vite om alle gjør det vi har blitt enige om, resultattavler som viser om du har fremgang. Og grønt kors for daglig risikostyring, det bringer teamet sammen og gir trening i å forstå vår egen risiko og hva som kan være tiltak for å minske den.
  • Husk å holde humøret oppe, humor er forløsende!