(Foto: Stig Marlon Weston)

Dashboard spesialisthelsetjeneste

Et nytt nasjonalt dashbord skal gjøre det lettere å oppdage risikoområder og gjøre kunnskapsbaserte prioriteringer.

Et nasjonalt Dashboard gir en type systematisk innsikt i pasientsikkerheten i spesialisthelsetjenesten. Dashbordet skal hjelpe til å oppdage risikoområder og foreta kunnskapsbaserte prioriteringer. Dashboardet vil være sammensatt av et utvalg nasjonale kvalitetsindikatorer og har indikatorer som vises ned på helseforetaksnivå.

Dashboardet for spesialisthelsetjeneste er tilgjengelig på helsenorge.no.

Dashboardet utvikles etter modell fra dansk helsevesen og den treårige kampanjen Patientsikkert Sygehus.

Det samlede pasientsikkerhetsarbeidet

Dashboardet skal vise hva vi lykkes vi med i pasientsikkerhetsarbeidet i Norge, og hva som krever økt oppmerksomhet. Det vil avspeile resultatene av det samlede pasientsikkerhetsarbeidet i tjenesten, ikke utelukkende effekten av det arbeid som utføres som en del av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet.

Dashboardet vil være sammensatt av et utvalg nasjonale kvalitetsindikatorer. I tillegg inngår indikatorer på pasientsikkerhetskultur og pasienterfaringer. Det er knyttet et nasjonalt mål for programperioden til den enkelte indikator.

Dashboardet for spesialisthelsetjeneste er tilgjengelig på helsenorge.no.

Dashbordet vil vise:

  • Nasjonale indikatorer for dype infeksjoner etter kirurgisk inngrep, fire ulike inngrep.
  • Nasjonal indikator for urinveisinfeksjon på sykehus
  • Andel pasienter med en eller flere pasientskader oppdaget ved hjelp av Global Trigger Tool
  • Resultater fra pasientsikkerhetskultur-undersøkelsen
  • Indikator for pasientopplevd pasientsikkerhet
  • Nasjonale indikatorer for overlevelse 30 dager etter sykehusinnleggelse: alle innleggelser, hjerneslag og hoftebrudd.

Eksempel på dashboard (ikke oppdaterte tall):

dashboard
 

Kommune:

Dashboard for den kommunale helse- og omsorgstjenesten utvikles av sekretariatet i samarbeid med de kommende pasient- og brukersikre kommunene og andre avdelinger i Helsedirektoratet.