Illustrasjon av kontrollgraf.

GTT-undersøkelsen og kontrollgrafer for 2. tertial 2019

Hvert enkelt foretak skal følge med på utviklingen i andel sykehusopphold med pasientskader og bruke egne resultater til kvalitetsforbedringsarbeid.

Alle helseforetak og fem private sykehus kartlegger pasientskader ved hjelp av Global Trigger Tool-metoden (GTT-metoden).

For å legge til rette for økt bruk av resultatene fra GTT-undersøkelsen, offentliggjøres kontrollgrafer fra HFene hyppigere enn en gang i året.

Les rapporten for andre tertial 2019 her (pdf).

Hva er en kontrollgraf?

En kontrollgraf viser hvordan utviklingen av andel sykehusopphold med minst én pasientskade varierer lokalt over tid for den populasjonen som dataene i grafen representerer. Kontrollgrafen er et verktøy som gir mulighet til å varsle om en uheldig utvikling på et tidlig tidspunkt slik at tiltak kan settes inn for å forebygge skader. Grafen kan brukes til internt forbedringsarbeid, og er ikke et analyseverktøy laget for å sammenligne helseforetak, sykehus eller fagområder.

Nasjonalt nivå

I tillegg til kvartalsrapporteringene utarbeider Helsedirektoratet en årlig rapport fra GTT-undersøkelsen for å følge omfanget av pasientskader på nasjonalt nivå. Siden 2018 har denne rapporten hatt et vedlegg som viser utviklingen av andel sykehusopphold med minst én skade for det enkelte GTT-team i såkalte kontrollgrafer.