Praktisk informasjon for Global Trigger Tool (GTT)-team

Her er praktisk informasjon om gjennomføringen av strukturerte journalundersøkelser med prosedyren Global Trigger Tool (GTT).

Global Trigger Tool (GTT) hjelper helsepersonell med å avdekke pasientskader over tid,  og er en prosedyre hvor det blir gjennomført strukturerte journalundersøkelser.

GTT-team

Alle helseforetak skal sette sammen egne GTT- team. Teamet skal bestå av én lege og to sykepleiere i klinisk praksis. Prosedyren bør utføres på klinikk - eller avdelingsnivå. I tillegg anbefales det at det utpekes en ressursperson i hver region som får utvidet kurs og kan bistå GTT-teamene underveis.

Tidsrammen for gjennomføring er 6 sykepleietimer og én legetime per måned. Et tilfeldig utvalg av minimum 10 journaler trekkes ut hver 14. dag, og man gjennomgår journalene for "triggere" og deretter vurderer teamet om det har vært en pasientskade eller ikke. Hensikten med metoden er å kartlegge omfanget av pasientskade innenfor realistiske tids- og ressursrammer.

Registrering av resultater 

Identifiserte pasientskader klassifiseres i alvorlighetsgrader avhengig av hvilket omfang og mén skaden har påført pasienten. 

Alle relevante skjema, regneark og lignende for team som gjennomfører journalundersøkelse finner du her.

Dybdeanalyser og oppfølging

Ledere anbefales å utdype kunnskapen om forekomst av skade fra GTT-målingen, med dybdeanalyser om uønskede hendelser som enten rapporteres gjennom meldesystemene, eller formidles som klager fra pasientene.

I tillegg til å evaluere tidsseriene minimum hvert tertial, anbefales helseforetakene å måle aktivitet og regelmessig følge opp resultater for tiltak som kan redusere pasientskader på utvalgte områder. Det kan for eksempel være å etterprøve bruk av sjekklisten for trygg kirurgi, og måle dødelighet knyttet til operative inngrep.

Skader avdekket ved GTT kan i tillegg analyseres fordelt på skadetyper, som for eksempel legemiddelskade, infeksjoner, blodpropp, osv. For å kunne gjøre det må man undersøke flere journaler. 

Frister for innrapportering i 2020/2021

  • 25. september 2020: Tall fra 1. januar til og med 30. april 2020
  • 19. januar 2021: Tall fra 1. mai til og med 31. august 2020
  • 30. april 2021: Tall fra 1. september til og med 31. desember 2020. Årstall for 2020 i årsskjemaet.
  • 25. september 2021: Tall fra 1. januar til og med 30. april 2021

Årlige samlinger for alle GTT-team

Hvert år samles alle GTT-teamene i helseforetakene. Hensikten er å diskutere metoden og utveksle erfaringer, slik at alle gjennomfører journalundersøkelsene så likt som mulig.  Kursoversikt finner du her.

Avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for GTT.
Kontakt:  gtt@helsedir.no