Slik kartlegges pasientskader i Norge

Alle helseforetak måler pasientskader med samme, standardiserte metode. Hensikten er å følge egne forbedringer over tid.

For å vite hvor mange pasienter som skades, undersøker alle helseforetak i Norge pasientjournaler for å avdekke pasientskader. Resultatene oppsummeres av avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet på nasjonalt nivå hvert år.

Oversikt over pasientskader i Norge - 2019 finnes på Helsedirektoratets nettside.

Oversikt over pasientskader 2018 (pdf)

Hensikt med kartleggingen

Hensikten med undersøkelsene er at ledere i helseforetakene skal kunne følge forekomst av pasientskader i virksomheten over tid.

Prosedyren som brukes er ikke tilstrekkelig presis for å kunne sammenligne resultater mellom helseforetak. Den er likevel konsistent nok til at den kan brukes til å måle helseforetakenes forbedring av antall pasientskader over tid.

Strukturert journalundersøkelse med Global Trigger Tool

Helseforetakene benytter samme, standardiserte prosedyre for å kartlegge pasientskader: strukturert journalundersøkelse med Global Trigger Tool (GTT). GTT er en internasjonalt anerkjent prosedyre som ser etter kriterier for pasientskade i et tilfeldig utvalg pasientjournaler.

GTT ble utviklet av det amerikanske Institue for Healthcare Improvement (IHI) i 2003. Prosedyren har blitt brukt i pasientsikkerhetskampanjer i USA og Storbritannia, med gode erfaringer. Den benyttes også som et verktøy for å bedre pasientsikkerheten av mange sykehus i flere land.

Alle helseforetakene har minst ett GTT-team på foretaksnivå. Helseforetakene står naturligvis fritt til å opprette flere GTT -team på sykehus- og klinikknivå. Helseforetakene må sikre at alle pasienter som prosedyren er utviklet for, er inkludert i en av populasjonene som pasientopphold i helseforetaket tilfeldig trekkes ut av. Populasjonene av pasientopphold skal ikke overlappe hverandre.

Les mer om  Global Trigger Tool i margen til høyre. Har du spørsmål om metoden eller rapportering, kontakt avdeling statistikk i Helsedirektoratet på epost: gtt@helsedir.no.

Kartlegger alle typer skader

Ved journalundersøkelse med GTT skiller man ikke mellom pasientskader som oppstår på grunn av feil, og de som ikke kan unngås, for eksempel på grunn av høy risiko forbundet med behandlingen. GTT belyser heller ikke kompliserte mekanismer for skade. Mekanismer for skade belyses best ved dybdeanalyse.

Hvordan bruke resultatene i helseforetakene

Resultatene registreres i Excel-ark hvor de analyseres med statistisk prosesskontroll, hvor de analyseres med statistisk prosesskontroll. Analysene vil kunne si om det skjer statistisk sikre endringer i målingene over tid.  Helseforetakene anbefales å evaluere tidsseriene på styrenivå minimum hvert tertial.

Ledere anbefales å utdype kunnskapen om forekomst av skade fra GTT-målingen, med dybdeanalyser om uønskede hendelser som enten rapporteres gjennom meldesystemene, eller formidles som klager fra pasientene.

I tillegg til å evaluere tidsseriene minimum hvert tertial anbefales helseforetakene å måle aktivitet og regelmessig følge opp resultater for tiltak som kan redusere pasientskader på utvalgte områder. Det kan for eksempel være å etterprøve bruk av sjekklisten for trygg kirurgi, og måle dødelighet knyttet til operative inngrep.

Skader avdekket ved GTT kan i tillegg analyseres fordelt på skadetyper som for eksempel, legemiddelskade, infeksjoner, blodpropp, osv. For å kunne gjøre det må man undersøke flere journaler enn det nasjonale minimumskravet for hvert helseforetak, som er 10 journaler 2 ganger i måneden.