Foto: Stig Marlon Weston

ForBedring vil gi bedre pasientsikkerhetskultur

Undersøkelsen som avsluttes i disse dager skal gi bedre kultur og HMS i helsetjenesten. Få våre råd om hvordan jobbe med kultur.

God svarprosent

ForBedring er en undersøkelse som kartlegger arbeidsmiljø, pasientsikkerhet og HMS. Undersøkelsen er en sammenslåing av tre tidligere kartlegginger som undersøkte lignende problemstillinger.

- Dette er et kinderegg for forbedringsarbeidet. I stedet for tre undersøkelser som ligner hverandre har vi nå én stor undersøkelse som ser pasientsikkerhet, HMS og arbeidsmiljø i sammenheng, sier Christer Mortensen, spesialrådgiver i Helse Sør-Øst RHF.

ForBedring er nettopp gjennomført blant 120 000 medarbeidere i spesialisthelsetjenesten. Deltakelsen har vært god i alle regionene. Svarprosenten er minst høy - om ikke høyere - enn i tidligere undersøkelser. I Helse Nord RHF har hele 91 prosent av medarbeidere svart på undersøkelsen!

- Den gode svarprosenten skyldes knallhard jobbing fra verneombud, ledere og tillitsvalgte ute i foretakene for å motivere folk til å delta i undersøkelsen, forteller Mortensen.

I tillegg til motivasjon og påminnelser har nye tekniske løsninger gjort det mulig å følge svarprosenten kontinuerlig, slik at lederne har visst hvor de må sette inn tiltak.

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 har vært med på utviklingen av ForBedring, og sekretariatsleder Anne-Grete Skjellanger ser frem til resultatene fra undersøkelsen:

- Pasientenes sikkerhet og helsepersonells helse, miljø og sikkerhet er gjensidig avhengig av hverandre, og det er derfor utrolig viktig å se i sammenheng ved kartlegging og forbedring.

Mens vi venter på resultatene kan du la deg inspirere av pasientsikkerhetsprogrammets råd for systematisk arbeid med pasientsikkerhetskultur.

Skal samarbeide om oppfølgingen

Resultatene skal bearbeides så snart alle har kommet inn. Helseforetakene vil få sine resultater fortløpende, og de nasjonale resultatene presenteres mot sommeren. Resultatene skal tolkes og følges opp i samarbeid mellom ledere og ansatte.

- Vi er veldig spente på resultatene. Det viktigste er at vi får god og nyttig informasjon ut til foretakene slik at ledere og medarbeidere kan jobbe sammen med å fortolke resultatene og innføre tiltak som fører til forbedring, sier Mortensen.

Håpet er at man nå skal se HMS, pasientsikkerhetsarbeid og arbeidsmiljø mer i sammenheng, og at det tverrfaglige samarbeidet skal føre til tiltak som hjelper sykehuslederne med å styrke kulturen. Alle fagmiljøer og avdelinger har nytte av å sette seg inn i resultatene, også de som allerede har en god kultur:

- Man trenger ikke ha det dårlig for å få det bedre. Det er viktig å snakke om hvordan man ønsker å ha det. Man må snakke om godt arbeidsmiljø, god pasientsikkerhetskultur og HMS før problemene oppstår. Det er slik man danner grunnlaget for en god kultur, sier Mortensen.

Slik kan din avdeling jobbe med kultur

De to viktigste elementene i pasientsikkerhetskultur er sikkerhets- og teamarbeidsklima:

- Sikkerhetsklima handler om hvor lett medarbeidere synes det er å snakke om risiko og uønskede hendelser ved sitt arbeidssted.

- Teamarbeidsklima handler om medarbeideres opplevelse av støtte fra sitt team for å prioritere trygg pasientbehandling.

Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten inneholder også mange svært nyttige tips og verktøy til forbedring.

Hvis du skal i gang med forbedringsarbeid for første gang, finner du her en oversikt over fasene du bør gå igjennom når i forbedringsarbeid. For hver av fasene er det koblet på nyttige verktøy, sjekkpunkter, og tips til relevante ressurser. I tillegg er   pasientsikkerhetsprogrammets råd for systematisk arbeid med pasientsikkerhetskultur nyttig.