(Foto: Stig Marlon Weston)

Undersøkelse av pasientsikkerhetskultur

Alle helseforetak har undersøkt pasientsikkerhetskulturen i 2012, 2014 og 2018. Resultatene brukes til forbedringsarbeid lokalt.

Ett av målene i  pasientsikkerhetsprogrammet er å forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. Begrepet kultur sier noe om ”måten vi gjør ting på hos oss”. Pasientsikkerhetskulturen indikerer i hvilken grad rutiner, holdninger og handlinger bidrar til å forebygge uønskede hendelser og pasientskader.

Pasientsikkerhetskulturen påvirker pasientbehandlingen

Undersøkelser viser at pasientsikkerhetskulturen varierer mellom avdelinger, og at den påvirker pasientbehandlingen direkte. Kultur og ledelse kan derfor bidra til å forklare variasjonen av pasientskader mellom ulike behandlingsenheter.

HER kan du lese råd om hvordan du kan jobbe med pasientsikkerhetskulturen lokalt.

Ansatte har best kjennskap

Undersøkelser viser at de ansatte ofte vet mer enn nærmeste leder om pasientsikkerheten i virksomheten og avdelingen.

Det kan for eksempel handle om den enkelte ansattes opplevelse av egen og andres praksis, om ledelsen tilrettelegger for trygg behandling eller i hvilken grad han eller hun opplever at arbeidsfellesskapet oppfordrer til å diskutere og lære av uønskede hendelser.

Undersøker kulturen ved alle helseforetak

En egen pasientsikkerhetskulturundersøkelse ble gjennomført ved alle behandlingsenheter i alle helseforetak i 2012 og i 2014. I 2017 ble det enighet om å samordne undersøkelsen med HMS og medarbeiderundersøkelsen. Den samordnede undersøkelsen kalt ForBedring ble kjørt på alle helseforetakene i februar 2018.

Målet med undersøkelsene har vært:

•    Å kartlegge om flere behandlingsenheter har en god pasientsikkerhetskultur i forhold til i sist undersøkelse.
•    At ansatte og ledere får kunnskap om hvordan pasientsikkerhetskulturen er der de arbeider.
•    At ansatte og ledere drøfter hvordan pasientsikkerheten er og hvordan den eventuelt kan bedres

Viktig med mange svar

- Spørsmålene handler om i hvilken grad medarbeiderne opplever at uønskede hendelser og pasientskader håndteres forsvarlig og snakkes om. Hensikten er å kartlegge holdninger og rutiner blant ansatte og ledelse som påvirker behandlingen pasientene får, sier Ellen Deilkås i pasientsikkerhetsprogrammet.

  For at resultatene skal kunne brukes bør svarprosenten ligge på minimum 70, sier hun:
- For at målingen skal gi et riktig bilde av hverdagen er det viktig at lederne legger til rette for at så mange som mulig deltar. Erfaringene fra sist viser at tett oppfølging fra ledelsen og gjerne premiering for høy deltagelse fungerer godt.

Nødvendig oppfølging

Målingen av pasientsikkerhetskultur gir ledelsen økt kunnskap om hvordan ansatte opplever at de ulike enhetene arbeider for å redusere risiko for pasientskade.

Etter at undersøkelsen er gjennomført får lederne presentert resultatene for egen enhet.  Hver enkelt behandlingsenhet skal deretter drøfte eget resultat i et tverrfaglig møte for å avklare om det er forbedringsområder og eventuelt peke på tiltak.  

- Etter forrige undersøkelse rapporterer flere av sykehusene om mye mer faglig engasjement rundt disse problemstillingene. Et eksempel på tiltak er pasientsikkerhetsvisitter der  sykehusenes ledelse er ute på avdelingene og snakker med medarbeidere om hvilke løsninger de mener finnes på sikkerhetsutfordringene der de jobber.

Deilkås sier sikkerhetskultur også handler om trygghet for å snakke om uønskede hendelser:
- En trygg og åpen kultur bygges ved at ledere er åpne om egne erfaringer med uønskede hendelser, og systematisk gjennomgår omstendighetene for uønskede hendelser, og hvordan man kan forebygge at de inntreffer igjen, understreker hun.

 

Pasientsikkerhetsprogrammet tilbyr ledere verktøy med målrettede tiltak som kan benyttes i oppfølgingen av resultatene fra undersøkelsen. Internasjonale og nasjonale erfaringer viser at synlig og vedvarende fokus fra ledelsen på pasientsikkerhet har vist seg å være avgjørende for pasientsikkerheten.

Om undersøkelsen

Pasientsikkerhetskultur kartlegges ved at medarbeidere i alle behandlingsenheter svarer på spørsmål om hvordan de opplever at organisasjonen og teamet de jobber i, prioriterer trygg pasientbehandling. Hensikten med målingene er å gi ledelsen konkret innsikt i hvordan ansatte opplever at pasientenes sikkerhet ivaretas i de ulike avdelingene. Resultatene vil veilede målrettede intervensjoner for å bedre kulturen og styrke pasientsikkerheten der behovene er størst.

Målingen foregår ved hjelp av spørreskjemaet Safety Attitudes Questionnaire (SAQ), som har blitt benyttet i pasientsikkerhetskulturmålinger ved over 2000 sykehus i elleve land. Spørreskjemaet er validert for norske forhold og ble brukt ved undersøkelsen i 2012.

 

Referanser

Ellen Tveter Deilkås, ph.d. Patient safety culture - opportunities for healthcare management. The safety attitudes questionnaire 2006