I kommunene

I kommunene jobber man med tiltakspakkene innen de ulike innsatsområdene. Les mer om dette, og om konseptet pasient-og brukersikker kommune.

Pasientsikkerhetsprogrammet har  jobbet ut mot kommunene gjennom to løp. Det ene er i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, som er en nasjonal satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunen. Det andre er oppbygging av helhetlige pasient- og brukersikre kommuner.

Innsatsområdene i kommunen

Vi tilbyr tiltakspakker innen ulike innsatsområder, som trykksår, fall, riktig legemiddelbruk, samstemming av legemiddellister eller forebygging av underernæring. Vi har laget tiltakspakker med kunnskapsbaserte tiltak som reduserer pasientskader og er mulig å utføre i en klinisk, travel hverdag. Slik kommer du i gang.

Innsatsområdene i kommunen

Pasient- og brukersikker kommune

I pasient- og brukersikker kommune jobbes det med pasientsikkerhet i alle ledd, fra ledelsen i kommunen og ut i tjenestene. Tønsberg kommune var første pilotkommune, og fire nye kommuner ble faset inn i konseptet i 2016. 

Pasient- og brukersikker kommune