Behandling hjerneslag ikon

Behandling av hjerneslag

Årlig rammes omkring 15 000 personer i Norge av hjerneslag. Henholdsvis 50 og 60 per 100 000 kvinner og menn dør som følge av hjerneslag. Siden 1990-tallet har dødsfall grunnet hjerneslag blitt halvert på landsbasis.

På grunn av en økning av antall eldre i befolkningen forventes det at slagbehandling vil bli en utfordring for helsevesenet i årene som kommer med hensyn til akuttbehandling, rehabilitering, pleie og omsorg.

Behandling av hjerneslag i slagenheter har vist seg å redusere dødelighet og invaliditet. Likevel får ikke alle pasienter med hjerneslag slik behandling. På bakgrunn av randomiserte kontrollerte undersøkelser slår retningslinjene fast at slagpasienter skal behandles i slagenheter som innfrir et sett av kriterier til rutiner og organisering.

En slagenhet defineres som ”en organisert behandling av pasienter med hjerneslag i en geografisk avgrenset enhet med faste senger, bemannet med et tverrfaglig spesialopplært personale og med et standardisert program for diagnostikk, observasjon, akutt behandling og tidlig rehabilitering”.

Tiltak for behandling av hjerneslag

Tiltak 1: Sikre etterlevelse av anbefalt behandlingsforløp

1. Pasienten er vurdert for reperfusjonsbehandling (trombolyse og/eller trombektomi)

2. Pasienten er behandlet med trombolyse innen 40 minutter etter innleggelse på sykehus (door-to-needle tid < 40 min)

3. Det er gjennomført daglige skåringer med validert skåringsskjema, som f.eks. NIHSS

4. Pasientens fysiologisk homeostase er kontrollert og behandlet i henhold til sjekkliste (se vedlegg)

5. Pasienten er mobilisert ut av seng i løpet av de første 48 timer etter innleggelsen

6. Vurdering/testing av svelgefunksjon er utført før per oral føde

7. Pasienten er gitt tverrfaglig vurdering

8. Pasienten er gitt en funksjonsvurdering med en funksjonsskår ved utskrivelse

9. Pasienten er vurdert med hensyn til sekundærprofylakse ved utskrivelse

10. Det er gitt muntlig og skriftlig informasjon til pasient ved utskrivning

Tiltak 2: Sikre behandling av pasienter med akutt hjerneslag i slagenhet etter ankomst til akuttmottak i sykehus/under oppholdet på sykehus

Tiltak 3: Legge til rette for at pasienter med akutt hjerneslag innlegges på sykehus innen 4 timer fra symptomdebut

Kom i gang

Skal du i gang med tiltak og registreringer? Ta kontakt prosjektleder Ida Waal Rømuld.

Nasjonale faglige råd

Helsedirektoratet har ansvaret for å følge opp innsatsområdene og koordinere pasientsikkerhetsarbeidet på nasjonalt nivå. Helsedirektoratet har vedtatt at relevante tiltakspakker skal videreføres som nasjonale faglige råd. 

I mai 2020 ble Tidlig oppdagelse og respons ved forverret somatisk tilstand lansert som nasjonal faglig råd.