ernaering

Forebygging av underernæring

Underernæring utvikler seg når et ernæringsproblem ikke blir identifisert og kan oppstå som en konsekvens av en sykdom eller sykdomstilstand. Man kan ikke alltid se hvem som er i ernæringsmessig risiko. Det er derfor viktig å fange opp risiko for underernæring tidlig i forløpet og sette i gang tiltak før underernæring oppstår.

Sykdomsrelatert underernæring er en stor menneskelig, medisinsk og økonomisk utfordring og kan føre til økt sykelighet og høyere dødelighet.

Ved å forebygge og behandle underernæring på en systematisk måte, vil det kunne redusere behovet for sykehusinnleggelser som følge av ernæringssvikt og dette gir både helsemessige gevinster for den enkelte og økonomiske gevinster for samfunnet.

Formålet med denne tiltakspakken er å forebygge og behandle underernæring som følge av sykdom og/eller behandling.

Tiltakene er:

  • Gjør en risikovurdering
  • Gjennomfør individuell kartlegging
  • Gi tilstrekkelig ernæring
  • Viderefør informasjon

Om tiltakene

Nasjonal retningslinje for forebygging og behandling av underernæring danner kunnskapsgrunnlaget for valgte tiltak. Ekspertgruppen for innsatsområdet har valgt ut de tiltakene de mener er de viktigste for å forebygge underernæring. Det finnes tre ulike tiltakspakker for sykehus, sykehjem og hjemmetjenesten. Tiltakspakkene ble i mai 2018 justert etter erfaringer gjort fra deltakende team i det nasjonale læringsnettverket i 2017.

Nasjonal kvalitetsindikator

Oppfølging av ernæring hos beboere på sykehjem er også en nasjonal kvalitetsindikator. Denne indikatoren viser hvor stor andel av beboere på sykehjem på 67 år og eldre som har fått kartlagt sin ernæringsstatus i løpet av siste 12 måneder.

Se tall fra hvert fylke på nettsidene til Helsedirektoratet.

Nasjonale faglige råd

Helsedirektoratet har ansvaret for å følge opp innsatsområdene og koordinere pasientsikkerhetsarbeidet på nasjonalt nivå. Helsedirektoratet har vedtatt at relevante tiltakspakker skal videreføres som nasjonale faglige råd. 

I mai 2020 ble Tidlig oppdagelse og respons ved forverret somatisk tilstand lansert som nasjonal faglig råd.