Fall ikon

Forebygging av fall i helseinstitusjoner

Hvorfor forebygging av fall? 

Fall er den vanligste årsaken til at eldre skader seg i og utenfor helseinstitusjoner. Fall kan ha mange negative konsekvenser for eldre mennesker. Mellom 10 % og 20 % av fallene i sykehjem gir alvorlig skade. I tillegg til brudd og hodeskader kan problemer som varig uførhet, frykt for å falle igjen og tap av selvstendighet være følgetilstander.

Tiltakene retter seg mot pasienter over 65 år og andre voksne med nevrologiske eller kognitive sykdomstilstander eller betydelige synshemninger ved sykehus og sykehjem.

Tiltak for å forebygge fall

Formålet med tiltakspakken er å redusere fall i helseinstitusjoner. 

Tiltak 1:  Risikovurdering

Tiltak 2:  Standardtiltak for alle pasienter med forhøyet fallrisiko
- Legemiddelgjennomgang
- Huskeliste for pasientrom
- Tilsyn ved behov
- Pasient- og pårørendeinformasjon
- Opprettholde aktivitet og trening

Tiltak 3: Tverrfaglig utredning  

Tiltak 4:  Individuelt tilpassede tiltak

Tiltak 5: Overføring av informasjon om risikovurdering og tiltak

Forbedringsteam som allerede bruker den opprinnelige tiltakspakken, kan velge om de vil fortsette med målingene som lå i denne eller ta i bruk de nye. Det anbefales at nye forbedringsteam starter opp med de reviderte tiltakene og de nye målingene. Se den reviderte tiltakspakken og de gamle målingene i margen til høyre (nederst om du bruker mobil). 

Dersom verktøyene som f.eks. Stratify og Downton legges inn som maler i elektronisk pasientjournal, er det viktig å huske på at:

  • Kildehenvisningen i verktøyene  bli stående
  • Det må heller ikke gjøres andre endringer i dokumentet
  • Hver enkelt må ta ansvar for å holde seg oppdatert på evt. framtidige revideringer av verktøyet, slik at en til enhver tid bruker den nyeste versjonen.

Kom i gang

Jobber du i helseforetak og skal i gang med tiltak og registreringer? Ta kontakt med regional eller lokal programleder for veiledning. 

Jobber du i kommunal helse- og omsorgstjeneste? Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester veileder kommunene i implementering av tiltakene. Flere arrangerer læringsnettverk. Ta kontakt med Utviklingssenter for sykehjem i ditt fylke.

Nasjonale faglige råd

Helsedirektoratet har ansvaret for å følge opp innsatsområdene og koordinere pasientsikkerhetsarbeidet på nasjonalt nivå. Helsedirektoratet har vedtatt at relevante tiltakspakker skal videreføres som nasjonale faglige råd. 

I mai 2020 ble Tidlig oppdagelse og respons ved forverret somatisk tilstand lansert som nasjonal faglig råd.