Forebygging overdose ikon

Forebygging av overdosedødsfall

Hvorfor forebygging av overdosedødsfall?

Ifølge EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) har Norge et høyt antall overdosedødsfall sammenlignet med andre europeiske land, og dette er et stort samfunnsproblem.

I 2012 ble stortingsmeldingen «Se meg!» godkjent, der sentrale mål blant annet er reduksjon av helseproblemer, overdoser og overdosedødsfall.

En stor andel av overdosedødsfallene skjer i forbindelse med utskrivelse fra institusjon, eller som følge av avbrudd i behandling. Forskning viser at risikoen for å dø av overdose de fire første ukene etter behandling er 16 ganger større enn ellers (Ravndal og Amundsen 2010). Effektive behandlingsinstanser svekkes dersom det kommunale helsetilbudet ikke er godt nok. For å få ned antall overdosedødsfall, er det derfor avgjørende med god oppfølging etter endt behandling.

I 2016 testet vi ut en egen tiltakspakke for å forebygge overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel. Les mer om dette HER. Dette området er nå overført til Kriminalomsorgen.

Tiltakene er:

1. Spesialistvurdering innen ett døgn. Strukturert diagnostisk prosess, bruk av maler for innkomstnotat og andre aksepterte verktøy

2. Kriseplan

3. Informasjon (om bl.a. overdosefare og kameratredning)

4. Elementer ved utskriving

Tiltakene i praksis

En arbeidsgruppe har utviklet tiltak for å forebygge overdosedødsfall etter utskrivning fra institusjon. Tiltakspakken er relevant for alle som arbeider med ruspasienter i spesialisthelsetjenesten, her under ansatte i tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) og Distriktspsykiatriske senter (DPS).

Det er avholdt tre pilotprosjekter for å teste ut tiltakspakken. Pilotprosjektene er gjort ved Bergensklinikkene, Universitetssykehuset i Nord - Norge HF og Oslo Universitetssykehus HF. Rapporter fra pilotprosjektene er tilgjengelig fra høyremenyen.

Det har også vært gjennomført et nasjonalt læringsnettverk der team fra hele landet har deltatt. Læringsnettverket ble avsluttet i mars 2014. Presentasjoner og materiale fra læringsnettverket kan du også finne i høyremenyen.

Overdosekort

Overdosekortet gir konsentrert informasjon om overdoserisiko og førstehjelp. Kortet er et godt grunnlag for samtale med brukerne. Nasjonal overdosestrategi har overtatt ansvaret for overdosekortene, og har trykket opp kort til pilotkommuner. Andre kommuner kan laste ned trykklar fil og trykke opp kort lokalt.

Last ned overdosekortet på nettsidene til Helsedirektoratet.

Nasjonale faglige råd

Helsedirektoratet har ansvaret for å følge opp innsatsområdene og koordinere pasientsikkerhetsarbeidet på nasjonalt nivå. Helsedirektoratet har vedtatt at relevante tiltakspakker skal videreføres som nasjonale faglige råd. 

I mai 2020 ble Tidlig oppdagelse og respons ved forverret somatisk tilstand lansert som nasjonal faglig råd.