Forebygging selvmord

Forebygging av selvmord

I 2011 ble det rapportert 124 selvmord i psykisk helsevern. Det er et viktig helsepolitisk mål å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk blant pasienter i psykisk helsevern og å sikre at pasienter med selvmordsproblematikk får forsvarlig behandling (Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern).

For pasienter i døgnenheter er perioden rundt innleggelse og utskrivelse høyrisikoperioder for selvmord (Qin, P. & Nordentoft M., 2005). Dette gjelder spesielt rett etter innleggelse og i de første ukene og månedene etter utskriving. Mange døgnenheter mangler rutiner som sikrer at nødvendige tiltak er iverksatt og vedlikeholdt. I tillegg til behandlings- og beskyttelsestiltak, herunder fysiske sikringstiltak, er det viktig med kompetent og tilgjengelig personell som møter pasienten med omsorg og respekt (Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern).

Tiltak for å forebygge selvmord:

En arbeidsgruppe har kommet frem til fem tiltak for å forebygge selvmord knyttet til opphold i akuttpsykiatriske døgnavdelinger. Disse tiltakene er testet i to pilotprosjekter ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og på Helse Nord-Trøndelag HF, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger.

  • Spesialistvurdering innen et døgn
  • Iverksetting av beskyttelsestiltak (sikring av rom og omgivelser)
  • Vurdering av risikoen for selvmord (ved innskrivning, utskrivning, overføring og før permisjon)
  • Planlegging av permisjon
  • Tiltak ved utskrivelse (kriseplan for pasient og pårørende, avtale for oppfølging «time i hånda»

Se hele tiltakspakken i margen til høyre/nederst på siden (mobil).

Nasjonale faglige råd

Helsedirektoratet har ansvaret for å følge opp innsatsområdene og koordinere pasientsikkerhetsarbeidet på nasjonalt nivå. Helsedirektoratet har vedtatt at relevante tiltakspakker skal videreføres som nasjonale faglige råd. 

I mai 2020 ble Tidlig oppdagelse og respons ved forverret somatisk tilstand lansert som nasjonal faglig råd.