Ledelse pasientsikkerhet

Ledelse av pasientsikkerhet

Helsetjenesten består av mange enheter som er avhengige av god koordinering og samarbeid. Manglende koordinering av enhetene øker risikoen for svikt i gjennomføringen av behandling. Ledelse spiller en viktig rolle.

Ledelse av pasientsikkerhet handler om å sette kvalitet og ledelse på dagsorden. Pasienter og brukere må involveres, og beslutninger skal treffes basert på kunnskap, ikke antagelser. Det handler om å gå foran som et godt eksempel, lytte til medarbeidere, og å etablere en kultur for åpenhet og lærende organisasjoner.

Pasientsikkerhetsprogrammet tilbyr praktiske ledelsesverktøy til bruk for ledere på alle nivåer i helsetjenesten:

Tiltak for ledelse av pasientsikkerhet:

Pasientsikkerhetsvisitter - Ansatte som jobber med pasienter og brukere kan diskutere utfordringer rundt pasientsikkerheten på sin arbeidsplass med øverste ledelse i kommunen eller leder(e) for en større virksomhet som for eksempel et helseforetak.

I pasientens fotspor - Øverste leder for en virksomhet følger fysisk en pasient/bruker og observerer hans eller hennes møte med virksomheten gjennom en hel dag eller deler av en dag. Sammen med brukeren får lederen mulighet til å se virksomheten fra pasient/brukers perspektiv og lytte til deres behov i møte med tjenesten.

Styreinvolvering - Dette ledelsesverktøyet veileder styret i hvordan de i større grad kan fokusere på arbeid rettet mot kvalitet og pasientsikkerhet.

Gjennomgang av 50 siste dødsfall - Dette innebærer en strukturert journalgjennomgang ved sykehuset for å avdekke uønskede hendelser i forbindelse med dødsfall. Metoden er kun til internt forbedringsarbeid, hvor man finner områder med behov for endring av rutiner og prosesser.

Kartlegging av unødig ressursbruk - Dette er en rask og effektiv metode for å raskt gjennomgå uhensiktsmessig ressursforbruk ved for eksempel en korttidsavdeling ved et sykehjem, en sengepost eller poliklinisk avdeling. I løpet av 30-60 minutter er det mulig å identifisere hvilke områder det lønner seg å ha fokus på.

Ledere på alle nivå har en nøkkelrolle i å motivere og legge til rette for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet.

Noen kjerneområder viser seg å være særlig viktig for å levere god kvalitet og trygge tjenester til pasient og bruker i helse- og omsorgstjenesten:

  • Sett pasientsikkerhet på dagsorden
  • Lytt til, og involver pasient, bruker og pårørende
  • Få oversikt og etterspør målinger
  • Skap en kultur for åpenhet og transparens
  • Bygg kompetanse
  • Vær synlig og lytt til dine medarbeidere

Du kan lese mer om kjerneområdene på seksjonen om ledelse og få inspirasjon av intervjuene i lederspalten.