Legemiddel hjemmetjeneste ikon

Riktig legemiddel-bruk i hj. tjenesten

Feil bruk av legemidler fører til mange unødige lidelser hvert år. Riktig legemiddelbruk avhenger av at pasienten får stilt riktig diagnose og mottar rett behandling. Dette innebærer valg av riktig virkestoff, styrke, dosering og formulering. Klinisk relevante legemiddelinteraksjoner må unngås, hvis mulig.

I tillegg er det svært viktig at pasienten får opplæring i legemiddelbruk, og der det er nødvendig, bør pårørende involveres i et samarbeid om oppfølging av dette.

Tiltak for samstemming og riktig legemiddelbruk

Samstemming går ut på å sikre at pasientens legemiddelliste inneholder de medisinene pasienten faktisk bruker. Riktig legemiddelbruk innebærer at paisentenes medisinering gjennomgås regelmessig.

Følgende fire tiltak skal styrke og kvalitetssikre samarbeidet og oppfølgingen av pasienter med vedtak om hjelp til legemiddeladministrering:

  • Samstem legemiddellisten mellom pasient, hjemmetjeneste og fastlege.

  • Tverrprofesjonell strukturert legemiddelgjennomgang av hjemmeboende pasienter med vedtak om legemiddelhåndtering når dette anses nødvendig ut fra en medisinsk og sykepleiefaglig vurdering.
  • Sikre oppfølging av legemiddelforskrivning med faglige observasjoner, vurderinger og dokumentasjon i pasientjournal (innen to virkedager) etter endringer.

  • Etablér struktur i pasientjournal som sikrer dokumentasjon av samstemming og legemiddelgjennomgang med oppfølging.

Hele tiltakspakken ligger i margen til høyre (nederst på mobil).

Tiltakspakken er ikke tilpasset personer med utviklingshemming, men Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) har en god nettside med informasjon og verktøy, blant annet et eget skjema for legemiddelgjennomgang. Se HER.

Hvordan komme i gang?

Utviklingssentre for hjemmetjenesten i fylkene veileder hjemmetjenesten i kommunene med implementering av tiltakene. Flere arrangerer læringsnettverk. Ta kontakt med Utviklingssenter for hjemmetjenester i fylket ditt.

Merk: Tiltakspakken er under revisjon (2020).

Nasjonale faglige råd

Helsedirektoratet har ansvaret for å følge opp innsatsområdene og koordinere pasientsikkerhetsarbeidet på nasjonalt nivå. Helsedirektoratet har vedtatt at relevante tiltakspakker skal videreføres som nasjonale faglige råd. 

I mai 2020 ble Tidlig oppdagelse og respons ved forverret somatisk tilstand lansert som nasjonal faglig råd.