forverret_tilstand

Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand

Forverring i pasientens kliniske tilstand skjer ofte gradvis, både for pasienter som behandles hjemme, på sykehjem og i sykehus. For å unngå akutt kritisk sykdom og eventuell død, er det viktig med tidlig oppdagelse og rask respons av forverret klinisk tilstand.  

Den tidligere tiltakspakken Tidlig oppdagelse av forverret tilstand er nå videreført som nasjonale faglige råd fra Helsedirektoratet.

Dette innebærer i hovedsak at kunnskapsgrunnlaget er oppdatert og lagt inn i sju kapitler og åtte råd, med praktisk informasjon om hvordan rådene kan følges, eksempler, ulike verktøy og begrunnelse.

På nettsidene til Helsedirektoratet finner du de nasjonale faglige rådene

De faglige rådene danner grunnlaget for et Rapid respons system, hvor de viktigste elementene er: 

 • utdanning og opplæring som sikrer rett kompetanse
 • monitorering av pasientenes vitale funksjoner 
 • gjenkjenning av forverret tilstand og nødvendig respons 
 • rutiner som sikrer tydelig kommunikasjon og rask hjelp ved mistanke om en forverret tilstand.

De faglige rådene har best effekt dersom alle rådene implementeres og ses i sammenheng, og de vil bidra til å styrke pasientsikkerheten i virksomheten.

Fra tiltakspakke til faglige råd – hva er nytt?

 • Rådene er knyttet til både virksomhetenes ansvar og hver enkelt ansattes ansvar for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand.
 • Målgruppe er helsepersonell med pasientkontakt i helse- og omsorgstjenesten  og ledere på alle nivå. Rådene gjelder for alle pasienter ved forverring av somatisk tilstand. 
 • I tillegg til  EWS for voksne, vises også eksempler på EWS for barn og gravide/obstetriske pasienter.

På nettsiden til Helsedirektoratet finner du de nasjonale faglige rådene

NEWS2 og ISBAR

I margen til høyre (nederst på mobil) ligger flere verktøy som enhetene selv kan printe eller sende til trykk. I trygge hender sender ikke ut ferdig ISBAR og NEWS2-materiell.

NEWS2-lommekort i PDF-format kan enhetene selv printe eller sende til trykk. Filen ligger også som redigerbar InDesign-fil som kan tilpasses lokal enhet. Det er også utarbeidet NEWS2 observasjonskurve og ISBAR-kort.

Hva menes med faglig råd?

Helsedirektoratet publiserer ulike normerende produkter som gir råd og anbefalinger til helsetjenestene og til befolkningen. Nasjonale faglige råd blir gitt på områder med lite faglig uenighet, men der det likevel er behov for å gi nasjonale råd og praktiske eksempler relatert til pasienter og befolkning.

Helsedirektoratets råd og anbefalinger er ikke rettslig bindende for tjenesten, men beskriver nasjonale helsemyndigheters oppfatning av for eksempel:

 • hva som er god faglig praksis
 • hvordan relevant regelverk skal tolkes
 • hvilke prioriteringer som er i samsvar med vedtatt politikk på helse- og omsorgstjenesteområdet og andre tilgrensende sektorer.

Grad av normering angis av teksten i hver enkelt anbefaling og råd:

 • Når Helsedirektoratet sier «skal», betyr det at anbefalingen/rådet er basert på lov eller forskrift, eller når det er så klart faglig forankret at det sjelden er forsvarlig ikke å gjøre som anbefalt.
 • Når det står bør» eller «anbefaler» er det en sterk anbefaling/råd som vil gjelde de aller fleste.
 • Når det står «kan» eller «foreslår» er det en svak anbefaling/råd der ulike valg kan være riktig for ulike pasienter.

Du kan lese mer om dette her

Animasjonsfilm som viser grunnelementene ved tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand: