sepsis

Tidlig oppdagelse av sepsis

Sepsis (blodforgiftning) er en livstruende tilstand, som oppstår når kroppens reaksjon på en infeksjon skader eget vev og organer. Det kan oppstå svikt i ett eller flere organer og utvikle seg til septisk sjokk, bli livstruende og ved forsinket eller mangelfull behandling ha dødelig utfall.

Kartlegging av pasienters vitale funksjoner er derfor viktig for å oppdage sepsis så tidlig som mulig. Rask og målrettet behandling er avgjørende, og kan i enkelte tilfeller forhindre utvikling av sepsis. Forsinket oppstart av adekvat behandling ved sepsis øker dødeligheten.

 

Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis på sengepost

Tiltakene er:

1. Observer pasienten etter ABCDE-prinsipper

2. Bruk validerte verktøy for skåring, observasjon og respons

3. Ta blodprøver og prøver til mikrobiologi

4.Gi/endre antibiotika innen én time fra mistanke om sepsis

5. Fastsett videre behandling og behandlingsnivå

6. Revurder valg av antibiotika innen 48 timer

 

Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis i akuttmottak

Tiltakene er:

1. Gjør ABCDE-vurdering, sikre frie luftveier, adekvat respirasjon og sirkulasjon

2. Bruk skåringsverktøy for risikovurdering og diagnostisering

3. Ta blodprøver og prøver til mikrobiologi

4. Gi antibiotika

5. Fastsett videre behandling og beslutt rett behandlingsnivå

Om tiltakene

Tiltakene er definert av en nasjonal sammensatt ekspertgruppe, og baser seg på både erfaringskunnskap og ny internasjonal forskning og kunnskap.

Ved utarbeidelsen har ekspertgruppen jobbet etter prinsippene om at tiltakene:

  • Kan gjennomføres ved alle norske sykehus
  • Treffer pasienter som er i risiko for å utvikle sepsis, er tidlig i forløpet eller har fått diagnosen sepsis eller septisk sjokk
  • Kan gjennomføres innenfor eksisterende rammebetingelser og strukturer

Reduksjon av antall blodprøver

Tre blodprøver (D-dimer, alkalisk fosfatase og LN) fra tiltakspakken Tidlig oppdagelse av sepsis er fjernet (mai 2019). Dette for å unngå unødig laboratorietaking. Les mer i denne nyhetssaken.

Pilotprosjekter og testing

Tiltakspakken sepsis på akuttmottak ble testet høsten 2016. Tiltakspakken ble pilotert ved Sykehuset Telemark Skien, Sykehuset i Vestfold Tønsberg og Møre og Romsdal Ålesund sjukehus.

Tiltakspakken som retter seg mot sengeposter ble testet  i 2018. Fem helseforetak testet ut tiltakene på sengepost. Les om pilotene her.

Kontaktperson:

Prosjektleder er Anne Kristin Ihle Melby.

Nasjonale faglige råd

Helsedirektoratet har ansvaret for å følge opp innsatsområdene og koordinere pasientsikkerhetsarbeidet på nasjonalt nivå. Helsedirektoratet har vedtatt at relevante tiltakspakker skal videreføres som nasjonale faglige råd. 

I mai 2020 ble Tidlig oppdagelse og respons ved forverret somatisk tilstand lansert som nasjonal faglig råd.