Trygg kirurgi ikon

Trygg kirurgi

En stor del av komplikasjonene som oppstår under eller etter en operasjon er forbundet med infeksjoner. Infeksjoner medfører økt sykelighet og dødelighet. Postoperative sårinfeksjoner er én av de tre vanligste, helsetjenesteervervete infeksjonene.

Tiltak for å redusere pasientskader

Formålet med tiltakspakken trygg kirurgi med oppmerksomhet på postoperative sårinfeksjoner (POSI) er å redusere komplikasjoner i tilknytning til kirurgi, med vekt på postoperative sårinfeksjoner.

Tiltakspakken består av fire tiltak:

1.    Bruk av sjekklisten for trygg kirurgi og postoperative sårinfeksjoner
2.    Sikre at hårfjerning blir gjort korrekt før operasjon
3.    Sikre at pasient ikke blir nedkjølt
4.    Sikre forsvarlig valg av og administrering av antibiotika som profylakse

Målsetting

Det er et mål at sjekklisten for trygg kirurgi skal benyttes ved 100 % av alle relevante operasjoner. Målet er at effekten av tiltakene skal kunne leses som redusert infeksjonsforekomst i sykehusets infeksjonsregistreringssystem og i NOIS etter noe tid.

Kom i gang

Ta kontakt med Anne Kristin Ihle Melby for veiledning.

Nasjonale kvalitetsindikatorer

På Helsedirektoratets nettside kan du se statistikk og oversikt over nasjonale kvalitetsindikatorer som omhandler ulike  helsetjenesteassosierte infeksjoner.

Nasjonale faglige råd

Helsedirektoratet har ansvaret for å følge opp innsatsområdene og koordinere pasientsikkerhetsarbeidet på nasjonalt nivå. Helsedirektoratet har vedtatt at relevante tiltakspakker skal videreføres som nasjonale faglige råd. 

I mai 2020 ble Tidlig oppdagelse og respons ved forverret somatisk tilstand lansert som nasjonal faglig råd.