Brukerorientering ikon

Trygg utskrivning

Hensikten med tiltakspakken er å forbedre pasientenes erfaring med utskriving og å sikre tryggere utskrivninger fra sykehjem og sykehus.

Flere undersøkelser viser at norske pasienter ikke synes de får god nok informasjon ved utskrivning. God kommunikasjon og medvirkning er avgjørende for pasienters opplevelse og utbytte av pleie og behandling. Manglende informasjon reduserer pasienters mulighet for å ta mer ansvar selv.

En av fire pasienter stiller ikke spørsmål de lurer på fordi de er redde for å være til bry. Forskning viser også at pasienter glemmer mellom 40 - 80 prosent av informasjonen de får. Nesten halvparten av det de husker, er feil.

Informasjon til pasienter bør gis som en kombinasjon av standardisert skriftlig informasjon og muntlig informasjon med utgangspunkt i individuelle behov .

Tiltakene er

1. Starte planlegging av utskrivelse ved innkomst (innkomstsamtale)

2. Formidle viktig informasjon til samhandlingspartnere

3. Gjennomføre strukturert utskrivningssamtale

4. Bruke sjekkliste før utskrivning

Om tiltakene

I 2016 anbefalte Midlertidig fagutvalg helsefag i Helse Sør-Øst evidensbaserte forbedringstiltak knyttet til pasientenes tilbakemeldinger på informasjon og samhandling i forbindelse med utskriving. Anbefalingene danner utgangspunktet for tiltakspakken i læringsnettverket. Målgruppen for tiltakene er helsepersonell i sykehus og korttidsavdelinger ved sykehjem.

Nasjonale faglige råd

Helsedirektoratet har ansvaret for å følge opp innsatsområdene og koordinere pasientsikkerhetsarbeidet på nasjonalt nivå. Helsedirektoratet har vedtatt at relevante tiltakspakker skal videreføres som nasjonale faglige råd. 

I mai 2020 ble Tidlig oppdagelse og respons ved forverret somatisk tilstand lansert som nasjonal faglig råd.