Dette er vedtakene

Her finner du vedtak fra Pasientsikkerhetsprogrammets styringsgruppemøter.

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 sin styringsgruppe hadde som klart mål at alle helseforetak skulle iverksette alle tiltakene i programmet.

Kommunal helse- og omsorgstjeneste er lovpålagt å jobbe med kvalitet. Det er et mål at flest mulig jobber med tiltakene.

I margen til høyre kan du se agenda og referat fra styringsgruppemøtene, med hvilke vedtak de har fattet.

Styringsgruppen har følgende forventninger til helseforetakene:

Alle helseforetak skal ha en plan for spredning av de ulike innsatsområdene i sine organisasjoner. Spredningsplanen må inneholde konkrete planer for når ulike avdelinger skal fases inn i arbeidet med tilhørende registrering av målinger i databasen Extranet.

Det er et mål at alle avdelinger ved alle helseforetak iverksetter tiltakspakkene for relevante innsatsområder.

  • Helseforetakene skal følge opp pasientskadeundersøkelsene med verktøyet Global Trigger Tool (GTT):

Helseforetakene gjennomfører journalundersøkelse med GTT kontinuerlig med minimum ti journaler to ganger i måneden. Frist for årlig nasjonal rapportering av pasientskade er 2. mai. hvert år. Ledelsen ved helseforetakene gjennomgår tidsserier med GTT- resultater på HF- nivå og underliggende nivåer ved hver tertialrapportering.

Ledelsen ved helseforetakene gjennomgår GTT- resultatene på helseforetaksnivå en gang i året. Ledelsen presenterer tiltak og gir løpende rapportering på aktiviteter innen tiltaksområdene for styrene.

  • Helseforetakene skal gjennomføre og følge opp pasientsikkerhetskulturundersøkelsen:

I ordinære rapporteringsrutiner skal det fremkomme om resultatene fra pasientsikkerhetskulturundersøkelsen er bearbeidet og hvilke konkrete tiltak som er iverksatt. Helseforetakene rapporterer til pasientsikkerhetsprogrammet innen gitt frist om hvor stor andel av behandlingsenhetene som har bearbeidet resultatene fra undersøkelsen og iverksatt tiltak.

Ønsker du ytterligere informasjon?

Fullstendig referater og vedtaksgrunnlag for 2014 til 2017 finner du i margen til høyre.

Vedtak og saksdokumenter fra kampanjeperioden (2011-2013) kan bli tilsendt ved å kontakte: post@pasientsikkerhetsprogrammet.no