I trygge hender 24 - 7

Arbeidsområder, målsetting, målinger og organisering av I trygge hender 24 - 7.

I trygge hender 24-7 drives av avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet og skal bidra til å redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten.

I trygge hender 24-7 er videreføringen av Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 (2014-2018). Programmet var et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Fra januar 2019 opphørte Pasientsikkerhetsprogrammet, og det tidligere sekretariatet for Pasientsikkerhetsprogrammet går over til å bli avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet.

Sluttrapport om Pasientsikkerhetsprogrammet kan du lese her.

Arbeidet, konseptet og navnet I trygge hender 24-7 skal leve videre. Det vil fortsatt være en paraply for mye av arbeidet som skjer innen pasientsikkerhet kvalitetsforbedring.

Les mer om hva dette innebærer

 

I trygge hender 24-7 skal bidra til å

  • redusere pasientskader
  • bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
  • forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.

Innsatsområder med tiltak

Konkrete forbedringstiltak på utvalgte innsatsområder i alle deler av helsetjenesten skal bidra til å redusere pasientskader. Følgende innsatsområder er valgt ut:

Bakgrunn for valg av innsatsområder

Innsatsområdene er identifisert av norske fagmiljøer etter en bred gjennomgang og prioritering av eksisterende initiativ i helsetjenesten. Innsatsområdene er valgt på bakgrunn av bestemte kriterier, som potensial for forbedring, at det finnes tiltak som er dokumentert effektive, og om det eksisterer gode metoder for å evaluere effekt av tiltakene.

Fordi pasientsikkerhet er et ledelsesansvar er det også utviklet tiltak på ledelse som går på tvers av innsatsområdene i kampanjen. Det er også utviklet tiltak på tvers for brukermedvirkning.

Styrke kompetansen i forbedringsarbeid

For å lykkes med forbedringsarbeid bør samtlige yrkesgrupper og nivåer i helsetjenesten ha grunnleggende kjennskap til forbedringsmetodikk. En av målsettingene i programmet er derfor å styrke kompetansen i forbedringsarbeid i helsetjenesten.

I trygge hender 24-7 vektlegger også kommunenes involvering i og pasientenes behov.

Måling av pasientskade og pasientsikkerhetskultur

Alle helseforetak i Norge kartlegger pasientskader regelmessig med metoden Global Trigger Tool (GTT). Hensikten er å skape et grunnlag for forbedring over tid. Slik måles pasientskader i helseforetakene

GTT-metoden er p.t. ikke tilpasset kommunal helse- og omsorgstjeneste.

I samarbeid med kampanjen og programmet undersøkte samtlige av landets foretak pasientsikkerhetskulturen i 2012 og i 2014. Hensikten er å iverksette målrettede tiltak der det var behov. Fra 2018 ble denne slått sammen med kartlegginger av  arbeidsmiljø og HMS til undersøkelsen ForBedring

Organisering av I trygge hender 24 - 7

I trygge hender 24 - 7 drives av avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet. 

Fra 2011-2018 var det en bredt sammensatt styringsgruppe, ledet av helsedirektøren, som hadde ansvaret for alle sentrale beslutninger i programmet. Et sekretariat stod for daglig drift.

Det siste styringsgruppemøte ble avholdt i februar 2019.

Alle helseforetak har ressurspersoner (tidl. programledere) som bistår og veileder iverksettingen av innsatsområder og tiltakspakker regionalt og lokalt. Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) har en sentral rolle i spredningsarbeidet i kommunene.