IIlustrasjonsbilde av kontrollgraf brukt i GTT-undersøkelsen.

Pasientskader i Norge

Se tall fra kartlegging av pasientskader ved norske helseforetak og generell omtale av pasientskader.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten definerer pasientsikkerhet som:
Vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser.

Det handler med andre ord om å forhindre at pasienter skades. God pasientsikkerhet innebærer å lære av uønskede hendelser og å aktivt forebygge at de gjentar seg.

Nedgang i alvorlige pasientskader

Andelen pasientskader som førte til dødsfall ved norske sykehus er sunket med rundt 65 % fra 2012 til 2019, og andelen pasientskader som ga langvarig skade eller mén falt med omkring 35 % i samme periode. Les nyhetssak på nettsiden vår.

Les rapport Pasientskader i Norge 2019 på Helsedirektoratets nettside.

Pasientskader i Norge

Alle helseforetak har kartlagt pasientskader siden 2010. Foretakene benytter samme metode, men resultatene kan ikke benyttes for å sammenligne foretak eller sykehus. Resultatene skiller heller ikke mellom skader som kan forebygges, og de som ikke er mulig å unngå.

Hensikten med undersøkelsene er at hvert enkelt foretak skal kunne å følge med på utviklingen i antall pasientskader over tid. Samtidig finnes det for første gang et nasjonalt estimat over hvor mange pasienter som skades i forbindelse med behandlingen ved norske sykehus.

Tall siden 2010

2010: omkring 16 prosent av norske sykehuspasienter pådro seg minst én skade som følge av behandlingen de mottok, eller manglende behandling. Ni prosent av pasientene pådro seg en skade som resulterte i forlenget sykehusopphold, reinnleggelse eller andre, mer alvorlige konsekvenser.

2011: 16 prosent pådro seg minst én skade. Ni prosent pådro seg en mer alvorlig skade.

2012: 14 prosent pådro seg minst én skade. Åtte prosent pådro seg en mer alvorlig skade.

2013: 13 prosent pådro seg minst én skade. Åtte prosent pådro seg en mer alvorlig skade.

2014: 14 prosent pådro seg minst én skade. Åtte prosent pådro seg en mer alvorlig skade.

2015: 14 prosent pådro seg minst én skade. Litt over åtte prosent pådro seg en mer alvorlig skade.

2016: 14 prosent pådro seg minst én skade. Litt over ni prosent pådro seg en mer alvorlig skade.

2017: 13,7 prosent pådro seg minst én skade. Litt over ni prosent pådro seg en mer alvorlig skade. 

2018: Oppstod det en pasientskade ved 11,9 prosent av sykehusopphold i somatiske sykehus i Norge. Dette var det laveste nivået som har vært målt siden GTT-undersøkelsen ble startet opp i 2010. De hyppigste pasientskadene var legemiddelrelaterte skader, skader knyttet til kirurgi og urinveisinfeksjon.

Rapportene for hvert år, med detaljerte funn og forbehold, ligger i margen til høyre.

Mange av skadene kan forebygges

Internasjonal erfaring viser at halvparten av skadene som oppstår i helsetjenesten sannsynligvis kan unngås. Slike skader kan være:

  • Feilmedisinering, for eksempel på grunn av uklarheter i pasientens medisinliste, eller feil i doseringen
  • Sykehusinfeksjoner, for eksempel på grunn av sårinfeksjon etter en operasjon eller urinveisinfeksjon på grunn av kateterbruk.
  • Komplikasjoner i forbindelse med kirurgi, for eksempel på grunn av kommunikasjonssvikt i teamet som opererer.

Ikke alle skadene som oppstår i helsetjenesten er mulige å unngå. Noen skader består av ventede bivirkning av en ellers virkningsfull behandling. Det kan for eksempel være stråleskade i forbindelse med en kreftbehandling. Skaden vil da være ubetydelig i forhold til sykdommens ubehandlede utfall.
 

Pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten

Vi mangler kunnskap om omfang av pasientskader i kommunehelsetjenesten. Skadeomfanget bør kartlegges og forskes på. En britisk undersøkelse viser at det sannsynligvis forekommer pasientskade ved 1-2 % av konsultasjoner i primærhelsetjenesten (The Health Foundation 2011). De fleste feilene var forbundet med kommunikasjon eller feilmedisinering.

Referanser

The Health Foundation 2011: http://www.health.org.uk/publications/levels-of-harm-in-primary-care/