Pasientsikkerhet i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Flere av I trygge hender 24-7 sine innsatsområder er særlig relevante for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Les hvordan det jobbes med pasientsikkerhet i kommunene.

Kommunene er lovpålagt å jobbe med kvalitet. Det er et mål at alle relevante innsatsområder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal implementeres, videreføres og spres til flest mulig kommuner. Over 75 prosent av kommunene jobber med minst ett innsatsområde innen utløpet av 2018.

Flere av I trygge hender 24-7s innsatsområder er særlig relevante for primærhelsetjenesten:

I slutten av 2018 var sykehjem og hjemmetjenester i over 75 prosent av landets kommuner i gang med minst ett relevant innsatsområde.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten (USHT) bistår sykehjem og hjemmetjenester i kommunene i å innføre tiltakene, blant annet ved å arrangere læringsnettverk i de ulike innsatsområdene.

 

Pasient- og brukersikker kommune

Konseptet «pasient- og brukersikker kommune» går ut på at hele kommunen går sammen om å redusere pasientskader. Ledere på alle nivåer i kommunen involveres aktivt. De får økt kunnskap slik at de kan legge til rette for pasientsikkerhetsarbeidet og etterspørre resultater. Pasient- og brukersikkerhetstiltak iverksettes på en helthetlig og systematisk måte i hele helse- og omsorgstjenesten.

Les mer her.

Andre initiativer og pilotprosjekter

Det pågår mange pasientsikkerhetsinitiativ i kommuner landet rundt. KS var representert i programmets styringsgruppe.