Styringsgruppe, fagråd og ekspertgrupper

Les om hvordan Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 har vært organisert.

Her kan du lese mer om overgangen mellom Pasientsikkerhetsprogrammet og I trygge hender 24-7. 

Styringsgruppe

Programmets styringsgruppe har vedtatt alle sentrale beslutninger i programmet. Styringsgruppen har vært bredt sammensatt, og ledet av helsedirektør Bjørn Guldvog. Styringsgruppen har holdt tre møter i året. Det siste og avsluttende møtet ble holdt 20. februar 2019.

 

Her kan du lese styringsgruppens vedtak.

Fagråd

Programmets fagråd ble avviklet høsten 2019.

Et nytt fagråd knyttet til nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring er under etablering. Dette vil være på plass i begynnelsen av 2020.

Ekspertgrupper

Ekspertgruppene gir råd i forbindelse med utarbeidelse av de ulike tiltakspakkene. Mer informasjon om disse kan fås fra prosjektlederen for hvert innsatsområde.

Ekspertgruppe hjerneslag

Ekspertgruppe legemiddelsamstemming

Ekspertgruppe trykksår

Ekspertgruppe fall

Ekspertgruppe legemidler

Ekspertgruppe psykisk helse og rus

Ekspertgruppe infeksjoner

Ekspertgruppe sepsis

Ekspertgruppe ernæring

Ekspertgruppe forverret tilstand