Medisinsk sengepost ved Førde sentralsjukehus markerte 100 dager uten urinveisinfeksjon med kakefest i januar. Nå har de passert 170 dager.

170 dager uten urinveisinfeksjon

Medisinsk sengepost ved Førde sentralsjukehus passerte nylig 170 dager uten urinveisinfeksjoner.

Reduksjon av unødig bruk av blærekateter             

Rundt 80 prosent av helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner i sykehus er kateterrelaterte. Jo lenger kateteret ligger inne, jo større er faren for infeksjon. Studier viser at opp mot halvparten av kateter som blir lagt inn på pasienter er uten klare indikasjoner på at det er påkrevd. Det er også påvist at behandlende lege ofte ikke er klar over at pasienten har kateter. Konsekvensen er at blærekateter ofte blir liggende for lenge.

Pasientsikkerhetsprogrammet har som mål å redusere antallet kateterrelaterte urinveisinfeksjoner, ganske enkelt gjennom å hindre unødig bruk av blærekateter. Medisinsk sengepost ved Førde sentralsjukehus har jobbet målrettet med tiltakene over flere år, og har oppnådd imponerende resultater.

-  Vi bøyer oss i støvet over innsatsen ved Medisinsk sengepost ved Førde sentralsjukehus. Avdelingen har vist stor pågangsvilje og har stått på for å forbedre situasjonen for pasientene sine. De viser også tydelig hvor viktig det er å ha engasjerte prosjektledere, godt tverrfaglig samarbeid og godt samarbeid mellom ledere og ansatte, sier sekretariatsleder Anne-Grete Skjellanger i pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7. 

Prosjektlederen deler sine erfaringer

Kathrine Personbråten er sykepleier og har vært lokal prosjektleder på sengeposten. Hun forteller at dette har vært et kjekt prosjekt å jobbe med, og at alle parter har vært samarbeidsvillige.

Avdelingen har lagt vekt på undervisning til personalet om prosedyre, behandling av kateter og rask avslutning. Det er gitt opplæring om hvordan man skal føre skjema og dokumentere kateterinnlegging. Hver dag fra kl. 9-9.30 har pleiepersonalet faglig oppdatering mens pasientene spiser frokost, og da har det ofte vært opplæring innen prosjektet.

- I begynnelsen hadde jeg prosjektdager der jeg deltok i previsittene på dagtid. I hver perm står det lett informasjon om hvorfor og hvordan man legger inn kateter. Legene har også fått utdelt et kort i lommeformat med indikasjonene for kateter, sier Personbråten.

Konkurranse og feiring motiverer og fører til resultater

- En periode hadde vi litt konkurranse mellom de tre gruppene, for å se hvem som var flinkest til å dokumentere og vurdere, samt føre skjema. Resultatet ble offentliggjort i avdelingen. Målsettinger underveis og resultater har blitt offentliggjort skriftlig på vaktrommet. Ved et større mål har vi markert med kake i avdelingen, sier Personbråten.

I sommer fikk avdelingen kake da de greide 74 dager uten infeksjoner knyttet til kateter og kateterbruk. Da satte de seg mål om å nå 100 dager. Målet ble nådd i januar, og avdelingen feiret med ny kakefest. Der og da la de lista for neste mål på 150 dager. 19. mars viste målingene at avdelingen ikke har hatt urinveisinfeksjon på hele 170 dager.

170 dager uten UVI

Synlighet er nødvendig for å lykkes

Personbråten oppsummerer fire nøkkelkriterier for suksess: masse informasjon, tilgjengelighet, oppmuntring og ros.

- Det tar tid å forankre et prosjekt i avdelingen, så det har vært viktig å være synlig i avdelingen i dette arbeidet. Det er nødvendig med en pådriver som setter fokus på temaet og legger merke til de som jobber med dette. Positive tilbakemeldinger motiverer til videre innsats. Som en av legene sa til meg: «Når jeg ser deg, tenker jeg på kateter», avslutter Personbråten.

Avdelingssjefen deler sine erfaringer

 Trine Vingsnes er avdelingssjef for medisinsk avdeling HFD. Hun har vært en pådriver i arbeidet med innsatsområdet, og har vært tydelig på at dette skal gjennomføres og bli en del av driften.

 - Sykepleiere og leger i sengepostene jobber systematisk med kateterbruk hver dag, noe som gjør at vi unngår mange av de kateterassosierte urinveisinfeksjonene vi hadde før. Vi legger inn færre katetre enn før også, men hovedforskjellen er at katetrene ligger inne mye kortere siden vi vurderer seponering hver dag, forklarer Vingsnes.

I forbindelse med visitt går sykepleier og lege hver dag igjennom pasientlisten og hvem som har inneliggende katetre. Da vurderer de indikasjon og om det finnes andre alternativer. Dette sikrer at katetrene ikke blir liggende lenger enn absolutt nødvendig.

Har erfart forskningen som evidens

Forskning har lenge vist at en god andel av urinveisinfeksjoner er unødvendige og kan forebygges. Vingsnes forteller at avdelingen nå selv har erfart i praksis det som evidensen har vist lenge.

- Vi er svært fornøyd med at det nå er lengre mellom urinveisinfeksjonene. Før var det vanlig å ta bact.us. og starte AB-behandling, og vi trodde det måtte være slik på medisinsk sengepost. Så det er veldig kjekt når leger sier: « Nei, nå kan jeg faktisk ikke helt huske sist jeg startet antibiotika for kateterassosiert UVI!», sier Vingsnes.

Ikke vanskelig å få med legene

Vingsnes sier at legene ved Førde sentralsjukehus ikke har vært vanskelige å få med på prosjektet, men de har trengt påminnelser og oppfordringer fra sykepleierne og prosjektleder når de har glemt seg i travelheten.

- Generelt mener jeg nok at mange av oss leger tradisjonelt har vært litt lite interesserte i slike mindre spektakulære, men viktige ting for kvalitet i sykehus.  Det har vært plassert under det «sykepleiefaglige». Det gjelder absolutt meg selv også. Men leger er ikke vanskelige å få interesserte når evidensen er god, slik det er for innsatsområdene som inngår i pasientsikkerhetsprogrammet. Det er også en erkjennelse om at vi må ha systemer for å huske på dette hver dag, selv om det egentlig er enkelt i seg selv, vedkjenner Vingsnes.

Nøkkel til suksess

Vingsnes løfter frem at det å ha en engasjert prosjektleder er en avgjørende suksessfaktor.  

- Nøkkelpersonen i dette er fagsykepleier Kathrine Personbråten. Hun gjør målinger og melder tilbake til oss andre, og minner oss på rutinene. Kathrine er den avgjørende suksessfaktoren, sier Vingsnes.