På rekonstruktiv ortopedi er det nå 138 dager siden sist nyoppståtte trykksår. Traumatologisk ortopedi har på det meste klart 60 dager uten nyoppståtte trykksår. Fotograf: Frode Nikolaisen, St. Olavs Hospital

Stadig færre trykksår på St. Olavs Hospital

Ortopedisk avdeling trodde ikke de hadde trykksår, men det viste seg å ikke stemme. Nå har de oppnådd svært gode resultater. Les deres tips for å lykkes

Flere trykksår enn forventet

Da ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital startet arbeidet med tiltakene for å forebygge trykksår, viste en undersøkelse at mange ansatte ikke så på trykksår grad 1 som et reelt trykksår, men anså det som at pasienten bare var ”rød på baken” eller liknende.

Undersøkelsen viste videre at avdelingen faktisk hadde opptil flere trykksår av grad 1-2 i et bestemt tidsrom på våren 2013.

Da prosjektet startet høsten 2013 begynte man med undervisning av de ansatte i en periode på rundt 3 måneder. Samtidig  målte man antall dager mellom hvert trykksår. Indikatoren bekreftet det som ble funnet ut i undersøkelsen – nemlig at spesielt to avdelinger hadde relativt mange nyoppståtte trykksår og at problemet var større enn det man hadde vært klar over.

Klare rutiner har gitt gode resultater 

Avdelingen etablerte klare rutiner for identifisering av risikopasienter, og opprettelse av pleieplan for disse risikopasientene. Dette har ført til meget gode resultater. 

- På rekonstruktiv ortopedi er det nå 138 dager siden sist nyoppståtte trykksår. Traumatologisk ortopedi har på det meste klart 60 dager uten nyoppståtte trykksår (målet var 40 dager), sier pasientsikkerhetssykepleier Cecilie Lund Murray. 

 

Cecilie Lund Murray ved St. Olav

 

Engasjerer ansatte med tavlemøter

Prosessen ved de enkelte ortopedisk avdelingene blir presentert på ukentlige tavlemøter, hvor diskusjonen går livlig for seg. De ansatte gleder seg over gode resultater og går igjennom eventuelle hendelser og ser på hva som har skjedd, hvorfor det har skjedd og hva som kan gjøres for å unngå det samme i fremtiden. 

Lund Murray forteller at tavlemøtene gjør at alle ansatte blir involvert i prosessen og man arbeider hele tiden ut fra PDSA-prosessen med småskalatesting basert på innspill fra de ansatte. Som et eksempel trekker hun frem at de har lagd flere typer maler i EPJ-systemet som gjør det lettere å identifisere risikopasienter.

Siden det ikke var mange dager mellom hvert trykksår, satte ortopedisk avdeling et delmål på 40 dager mellom hvert nyoppståtte trykksår et delmål. Det var et mål alle mente man kunne klare å nå. 

- Man kan se av de målingene som er utført, og da spesielt vurderingen av risikopasienter, at det å presentere resultatet for de ansatte i form av ukentlige tavlemøter på de ulike avdelingene har etter min mening en avgjørende betydning for resultatene på sikt, sier Lund Murray.

Viktig prevalens 

Ortopedisk avdeling har tre avdelinger som risikovurderer pasientene for trykksår. Den ene avdelingen nådde målet om 40 dager på relativt kort tid, og den andre avdelingen klarte målet i april i fjor.

Den siste avdelingen slet imidlertid lenge med å nå målet. Det som skulle til for å snu situasjonen var å begynne med ukentlige punktprevalensundersøkelser av trykksår. På en bestemt dag innenfor et bestemt tidspunkt gikk to sykepleiere rundt og undersøkte alle pasienter på alle de tre avdelingene for å se om de hadde nyoppståtte trykksår eller ikke.

Lund Murray forteller at hensikten var å kunne se om man på sikt kan finne en mindre tidkrevende metode for å måle data, og i tillegg ønsket man en objektiv vurdering av eventuelle trykksår på tvers av alle avdelingene. I kjølvannet av punktprevalensundersøkelsene klarte også den tredje avdelingen å passere 40 dager uten nyoppståtte trykksår.

Hva skal til for å lykkes?

Lund Murray peker på at følgende står sentralt for å oppnå suksess:

  • Ledelsesforankring på alle nivåer 

  • Ledelsen må etterspørre resultater 

  • Tavlemøter er viktige for å nå målet 

  • De ansattes involvering må følges opp, slik at alle føler de bidrar 

  • Ting tar tid, så man må være tålmodige 

  • Man må tenke nytt/annerledes når ting ikke fungerer