Sykepleier Camilla Ervik, sykepleier Ståle Gutvik og postsekretær Terese Rotset foran kvalitetstavlen ved Medisinsk avdeling Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF. Foto: Monica Nesset Devold.

Veien fra 7 til 80 prosent samstemte legemiddellister

I 2013 fant Medisinsk avdeling Ålesund ut at kun 7 prosent av pasientene fikk samstemt sine legemiddellister, til tross for at de har egen prosedyre for samstemming. De har jobbet målrettet med å øke andelen, og nå samstemmes rundt 80 prosent av legemiddellistene.

Mål om at alle pasienter skal ha sammenstemte legemiddellister

Seksjonsleder Monica Nesset Devold ved Medisinsk avdeling Ålesund i Helse Møre og Romsdal HF forteller at de har jobbet målbevisst med holdninger de siste årene. Avdelingen har satt som mål at alle pasienter skal ha samstemte legemiddellister.

- Innhenting av legemiddelliste begynner i mottak, deretter fortsetter samstemmingen på sengepost. Sykepleier innhenter som regel informasjon og foretar pasientintervju. Opplysningene blir til sist kontrollert av lege, som justerer medisinkurven dersom det er nødvendig, sier Devold.

Samstemmingsgraden er stigende, og rundt 80 prosent av pasientene får samstemt sine legemiddellister i løpet av de første behandlingsdøgnene. Enkelte uker har samtlige pasienter på sengeposten samstemte legemiddellister. Farmasøyter tar regelmessige stikkprøver av legemiddellistene, og det hender de finner mangler i listene, men de finner ikke lengre farlige feil.  

Kvalitetstavle gir konkurranseelement  

Hver uke måles samstemmingsgraden på avdelingen, og resultatet presenteres for de ansatte på en kvalitetstavle. Kvalitetstavlen skiller mellom ulike seksjoner i hver sengepost, og mellom de ulike sengepostene. 

Devold mener at synliggjøring av resultatene har vært en viktig suksessfaktor for å lykkes med samstemming. Synliggjøringen virker skjerpende dersom målingene er dårlige, og det gir et konkurranseelement, der det er om å gjøre å være best.

- Det virker motiverende at kvalitetstavlen alltid viser ferske data, og det gjør at det er lettere å relatere seg til prosedyren, sier Devold.

 

Kvalitetstavle ved Ålesund Sykehus
Kvalitetstavlen ved Medisinsk avdeling Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF

 

Foto: Monica Nesset Devold

Tydelige krav og hyppig oppfølging av legemiddelsamstemming

Det er en klar forventning til alle ansatte på avdelingen om at legemiddellistene til alle pasientene skal samstemmes. Et viktig skritt i prosessen for å lykke med samstemming, har vært å overbevise alle om at den gamle praksisen var så dårlig at endring måtte til. 

- Som seksjonsleder har jeg vært tydelig til alle ansatte om at legemiddelsamstemming skal utføres for alle pasienter. Jeg har også mye fokus på det i hverdagen, og etterspør ofte om pasienten sykepleierne har ansvar for har en samstemt legemiddelliste, sier Devold. 

Devold påpeker at de heldigvis er kommet så langt med samstemming at det er utenkelig å ikke samstemme lenger

De viktigste suksesskriteriene for å lykkes med legemiddelsamstemming     

Når Monica Nesset Devold skal oppsummere de viktigste suksesskriteriene for å lykkes i forbedringsarbeidet, trekker hun frem at det først og fremst er nødvendig med en kollektiv overbevisning om at gammel praksis ikke er god nok.

Ellers er følgende kriterier sentrale for å oppnå suksess:  

  • Det er viktig å foreta målinger hver uke. Ferske resultater gjør at det er lett å justere kursen dersom avdelingen har en dårlig måling.
  • Ledelsesforankring er avgjørende. Lederne må etterspørre resultater og sette tydelige krav til de ansatte. Det er også viktig å feire når man når målsettingene.
  • God opplæring til alle er nødvendig. Devold forteller at de har et eget kurs for sykepleierstudenter som skal ha praksis i avdelingen. Også leger får denne opplæringen, og dette gjelder alle fra turnusleger til seksjonsoverleger. 
  • Tverrfaglighet er også positivt. Avdelingen har hatt en tverrfaglig prosjektgruppe, der en overlege har deltatt. Dette har bedret forankringen i legegruppen generelt.
  • En annen suksessfaktor er å bruke kliniske farmasøyter inn i prosjektet. De hjelper til å kvalitetssikre at samstemmingen er god nok.

Til sist peker Devold på at det har vært en fordel at avdelingens driftskonsulent har koordinert prosjektet og samarbeidet mellom avdelingen og apoteket. I tillegg gjør postsekretærene en viktig jobb med å registrere data og oppdatere kvalitetstavlene.